Cooperation

Denk als een rebel.

Denk als een rebel. 2048 1294 Lhoëst Jean

Onlangs las ik een heel goed boek, ‘Rebel ideas’, van Matthew Syed. De kern van zijn heel sterk onderbouwd betoog:

diversiteit is de sleutel tot succes, tot vooruitgang.

Onlangs zagen we hier nog een mooi voorbeeld van. Het anti-coronavaccin dat we nu ingespoten krijgen is een ontwikkeling van Turkse immigranten in Duitsland!!!!

 

Een kleine bloemlezing uit zijn boek.

‘Groepen die verschillende gezichtspunten in zich verenigen hebben een groot en vaak beslissend voordeel.’

‘Een door McKinsey uitgevoerde analyse van bedrijven in Duitsland en Groot-Brittannië heeft uitgewezen dat het rendement op het eigen vermogen 66 procent hoger was bij firma’s waarvan de diversiteit van de uitvoerende teams qua geslacht en etniciteit tot het hoogste kwartiel behoorden dan voor firma’s die in dat opzicht binnen het laagste kwartiel vielen. Voor de Verenigde Staten was dit 100 procent hoger.’

‘Het is een cultuur waarin mensen niet bang zijn om te zeggen wat ze denken; ze moeten dat juist doen. Zoals Dalio het verwoordt in een interview met de psycholoog Adam Grant: ‘De grootste tragedie van de mensheid is ons onvermogen om weloverwogen meningsverschillen aan te gaan om dichter bij de waarheid te komen.’’

‘In december 2017 werden de resultaten gepubliceerd van een onderzoek naar bedrijven in de Fortune 500-lijst: 43 procent bleek te zijn opgericht of mede opgericht door immigranten of kinderen van immigranten. In de top 35 van die lijst was dat percentage zelfs nog hoger: 57 procent. Deze bedrijven, variërend van de techindustrie tot de detailhandel en van financiën tot het verzekeringswezen, waren samen goed voor een jaaromzet van 5,3 biljoen dollar en boden wereldwijd werk aan 12,1 miljoen mensen.’

‘De mate van groei in de toekomst zal worden bepaald door degenen die de categorieën waarin we de wereld hebben onderverdeeld weten te ontstijgen, door degenen die over de mentale flexibiliteit beschikken om bruggen tussen domeinen te slaan, door degenen die zich bewust zijn van de muren die we hebben opgetrokken tussen de verschillende disciplines en gedachtepakhuizen en die deze muren niet beschouwen als onwrikbaar, maar als verplaatsbaar, breekbaar zelfs.’

‘Culturen die nieuwe ideeën aanmoedigen, die andersdenkenden koesteren en die krachtige netwerken hebben waarbinnen ruimte is voor rebelse ideeën, kunnen sneller innoveren dan culturen die zich laten beperken en afremmen door intellectuele conformiteit.’

‘Hoe meer mensen zich in hun gedachtepakhuizen terugtrokken, hoe meer ze geneigd waren nieuwe ideeën niet als mogelijkheden te beschouwen maar als bedreigingen.’

‘In de geschiedenis zien we dit patroon telkens terugkeren. Tijden waarin de barrières tussen mensen worden geslecht, waarin wezenlijke interactie mogelijk wordt, zijn tijden die bruisen van innovatie.’

‘Diversiteit is niet slechts het element dat de collectieve intelligentie van menselijke groepen stimuleert, maar ook het onzichtbare element dat de unieke evolutionaire ontwikkeling van de mensensoort heeft gestimuleerd. Het is, in de woorden van Henrich, het geheim van ons succes.’

‘Diversiteit is het element dat ons kan helpen onze meest nijpende problemen op te lossen, van klimaatverandering tot armoede, het kan ons helpen los te breken uit echokamers die onze wereld vertekenen.’

‘Eigenlijk is diversiteit de verborgen motor van de mensheid.’

Veel stof tot nadenken…..

 

De werking van diversiteit in beeld.

 

Het bovenstaande schema, geïnspireerd door plaatjes uit het boek, toont de kracht van diversiteit in één oogopslag.

Zoals Matthew het zegt, in heterogene groepen zitten mensen “met andere visies en perspectieven, wat tot kruisbestuiving leidt, tot ruimte voor andere ideeën, tot een verbreding van inzicht. Dat zijn de kenmerken van collectieve intelligentie: zo kan een geheel meer worden dan de som der delen.”

Het boek staat boordevol onderzoeksresultaten en voorbeelden die deze stelling kracht bijzetten.

 

Wat geldt voor teams geld ook voor ieder individu….

Als je je beperkt tot gelijkgezinden en tot één informatiebron, zal je je blik en intelligentie niet echt verruimen. De kans om te vervallen in het veroordelen zonder te oordelen, zo typisch voor echokamers, is dan veel groter.

Als je daarentegen andersdenkenden – politiek, etnisch, cultureel, religieus, enz – koestert, zal je een veel ruimer en correcter beeld van de realiteit krijgen en dus intelligenter worden.

Voor mij is het overstijgen van verschillen de bron van rijkdom, letterlijk en figuurlijk. Daarom dat ik heel bewust contact zoek met anderen van Walen over vrouwen en moslims tot overtuigde nationalisten. Hoe groter het verschil, hoe plezanter: uitdagender en verrijkender.

Vandaar ook dat ik dagelijks drie kranten lees (De Standaard, De Morgen en Le Soir) en naar twee TV journaals kijkt, het Journaal op VRT en le JT op RTBF.

Goed voor mijn talenkennis: verrijkend. Soms een andere blik op dezelfde onderwerpen: nuancering. Soms andere onderwerpen: verruimend.

En het leert je dat we allen meestal wakker liggen van dezelfde dingen; gezondheid, sociaal economische toestand, relaties,  geluk…. Ondanks het polariserend gepalaver van onze kleuter-politici uit particratisch eigenbelang.

 

De maatschappij: collectief dommer?

Spijtig genoeg gaat de maatschappelijke evolutie vandaag de dag meer en meer richting collectieve verdomming….

Overal rukt het nationalisme op. Zich opsluiten in zijn eigen stam, zijn eigen echokamer….. staat uiteraard haaks op diversiteit! Alhoewel dit in de geschiedenis keer op keer een doodlopend (vaak zelf letterlijk!) straatje blijkt te zijn, net omwille van die collectieve verdomming.

Mensen met afwijkende meningen worden genadeloos afgemaakt. Neem nu bijvoorbeeld het lot van JL Bouchez, een beetje een rebel in de Belgische politiek. Nochtans vond ik zijn voorstel in de zomer 2020 om het publiek maken van het akkoord tussen NVA en PS heel goed.  Zo konden we eindelijk eens zien wat partijen onderling bedisselen en zien dat dit heel dikwijls fors afwijkt van wat de burger eigenlijk verwacht… Wie ligt er, behalve sommige politici zelf, bijvoorbeeld wakker van nog meer postjes?

Bye the way, niet alleen hebben we in ons mini-landje veel, veel te veel ministers, maar ieder ministerke heeft dan nog eens, anders dan in Nederland bijvoorbeeld, zijn eigen hofhouding (kabinet). Ze wantrouwen immers hun eigen ministeries, uit angst dat die afwijkende meningen zouden hebben…. Een bubbel van gelijkgezinden vinden ze leuker en makkelijker met alle gevolgen van dien….

Eigenlijk zou Matthew ‘s boek verplichte literatuur moeten zijn voor iedere politicus….

Want ik geloof niet dat de meeste politici dom zijn. Maar door zichzelf op te sluiten in hun beperkte partijbubbel worden ze dommer, meer en meer wereldvreemd en beginnen ze meer en meer te wauwelen…

Het circus van de afgelopen regeringsvormingen was daar nogmaals een perfecte illustratie van.

 

#Diversity      #Beyourself       #Cooperation           #Nationalism            #Good/bad practices     #political parties   #Good governance

Pensez comme un rebelle.

Pensez comme un rebelle. 2048 1294 Lhoëst Jean

Récemment j’ai lu un très bon livre, “Rebel ideas”, de Matthew Syed. Au cœur de sa très forte argumentation:

la diversité est la clé du succès, du progrès.

Récemment nous en avons vu encore un bon exemple. Le vaccin anti-corona qui nous est actuellement injecté est un développement des immigrés turcs en Allemagne !!!!

 

Une petite anthologie de son livre.

“Les groupes qui combinent différents points de vue ont un avantage considérable et souvent décisif.”

« Une analyse McKinsey des entreprises en Allemagne et en Grande-Bretagne a révélé que le rendement des capitaux propres était de 66% plus élevé pour les entreprises dont la diversité des équipes opérationnelles se situait dans le quartile le plus élevé en termes de sexe et d’ethnicité que les entreprises opérant à cet égard dans le quartile le plus bas. Pour les États-Unis, c’était 100% plus élevé. ”

«C’est une culture où les gens n’ont pas peur de dire ce qu’ils pensent; ils doivent même faire exactement cela. Comme l’a dit Dalio dans une interview avec le psychologue Adam Grant, “La plus grande tragédie de l’humanité est notre incapacité à s’engager dans des désaccords délibérés pour se rapprocher de la vérité.”

« En décembre 2017, les résultats d’une enquête sur les entreprises du classement Fortune 500 ont été publiés: 43% ont été fondés ou cofondés par des immigrants ou des enfants d’immigrants. Dans le top 35 de cette liste, ce pourcentage était encore plus élevé: 57%. Ces entreprises, allant de la technologie au commerce de détail et de la finance à l’assurance, ont combiné des ventes annuelles de 5,3 billions de dollars et employaient 12,1 millions de personnes dans le monde. ”

Le taux de croissance dans le futur sera déterminé par ceux qui transcendent les catégories dans lesquelles nous avons divisé le monde, par ceux qui ont la flexibilité mentale de construire des ponts entre les domaines, par ceux qui sont conscients des murs que nous avons construit entre les différentes disciplines et entrepôts de pensée et qui ne considèrent pas ces murs comme immobiles, mais comme mobiles, cassables même.

“Les cultures qui encouragent de nouvelles idées, qui encouragent les dissidents, et qui ont des réseaux puissants qui laissent place aux idées rebelles, peuvent innover plus rapidement que les cultures qui se laissent contraindre et freiner par la conformité intellectuelle.”

“Plus les gens se retiraient dans leurs bulles, plus ils étaient susceptibles de voir les nouvelles idées non pas comme des opportunités mais comme des menaces.”

«Nous voyons ce modèle se reproduire à travers l’histoire. Les moments où les barrières entre les personnes sont brisées, où une véritable interaction devient possible, sont des moments qui bourdonnent d’innovation. ”

«La diversité n’est pas seulement l’élément qui stimule l’intelligence collective des groupes humains, mais aussi l’élément invisible qui a stimulé le développement évolutif unique de l’espèce humaine. C’est, selon les mots de Henrich, le secret de notre succès. ”

“La diversité est l’élément qui peut nous aider à résoudre nos problèmes les plus urgents, du changement climatique à la pauvreté, elle peut nous aider à nous libérer des chambres d’écho qui déforment notre monde.”

“En fait, la diversité est le moteur caché de l’humanité.”

Beaucoup de matière à réflexion…

 

L’effet de la diversité en image.

 

Le schéma ci-dessus, inspiré des images du livre, montre en un coup d’œil le pouvoir de la diversité.

Comme le dit Matthew, des groupes hétérogènes contiennent des personnes «avec des visions et des perspectives différentes, ce qui conduit à une pollinisation croisée, à un espace pour d’autres idées, à un élargissement de la perception. Telles sont les caractéristiques de l’intelligence collective: de cette manière, un tout peut devenir plus que la somme de ses parties. »

Le livre regorge de résultats de recherche et d’exemples qui soutiennent cette affirmation.

 

Ce qui s’applique aux équipes s’applique également à chaque individu….

Si vous vous limitez à des personnes partageant les mêmes idées et à une seule source d’information, vous n’élargirez pas vraiment vos perspectives ni votre intelligence. La probabilité de tomber en jugement sans jugement, si typique des chambres d’écho, est beaucoup plus grande

D’un autre côté, si vous nourrissez des dissidents – politiques, ethniques, culturels, religieux, etc. – vous obtiendrez une vision beaucoup plus large et plus correcte de la réalité et deviendrez ainsi plus intelligent.

Pour moi, transcender les différences est la source de la richesse, au propre comme au figuré. C’est pourquoi je cherche consciemment le contact avec d’autres, des Wallons aux nationalistes convaincus en passant par les femmes et les musulmans. Plus la différence est grande, plus c’est amusant: plus stimulant et enrichissant.

C’est pourquoi je lis trois journaux par jour (De Standaard, De Morgen et Le Soir) et regarde deux journaux télévisés, le Journaal sur VRT et le JT sur RTBF.

Bon pour mes compétences linguistiques: enrichissant. Parfois un regard différent sur les mêmes sujets: nuance. Parfois autres sujets: élargissement.

Et cela vous apprend que la plupart du temps, nous dormons tous sur les mêmes choses; santé, situation socio-économique, relations, bonheur… malgré la palabre polarisante de nos politiciens pour leur propres intérêts.

 

Société: collectivement plus stupide?

Malheureusement, l’évolution sociétale évolue aujourd’hui de plus en plus vers la stupidité collective….

Le nationalisme progresse partout. S’enfermer dans sa propre tribu, sa propre chambre d’écho… .. est bien sûr en pure contradiction avec la diversité! Bien que dans l’histoire ceci se révèle chaque fois  être une impasse (souvent même littéralement!), précisément à cause de cette stupidité collective.

Les personnes ayant des opinions dissidentes sont tuées sans pitié. Prenez le sort de JL Bouchez, par exemple, un peu le rebelle dans la politique belge. Pourtant sa proposition dans l’été 2020 de rendre public l’accord entre la N-VA et le PS était très bonne. De cette façon, nous pourrions enfin voir ce que les partis négocient entre eux et voir que cela s’écarte souvent considérablement de ce que le public attend réellement … Qui, à part les politiciens eux-mêmes se préoccupent par exemple  de plus de « postjes »?

Bye the way, non seulement nous avons beaucoup, beaucoup trop de ministres dans notre beau pays, mais chaque excellence tient en plus fort a sa propre cour de fidèles (cabinet), contrairement aux Pays-Bas par exemple.

Ils se méfient de leur propre ministère, de peur d’avoir des opinions dissidentes…. Ils trouvent une bulle de personnes partageant les mêmes idées plus amusante et plus facile, avec toutes ses conséquences….

En fait, le livre de Matthew devrait être une lecture obligatoire pour tout politicien….

En effet, je ne crois pas que la plupart des politiciens soient stupides, mais en s’enfermant dans leur bulle de parti limité, ils deviennent de plus en plus bêtes, de plus en plus déphasés et ils commencent à baratiner de plus en plus …

Le cirque des formations gouvernementales récentes en est une autre parfaite illustration.

 

 

#Diversity      #Beyourself       #Cooperation           #Nationalism            #Good/bad practices     #political parties   #Good governance

La tristesse de la responsabilité politique.

La tristesse de la responsabilité politique. 750 539 Lhoëst Jean

Plus encore qu’une gouvernance mauvaise ou discutable, le brouillage des normes et la détérioration de l’éthique politique sont les causes de l’écart croissant entre les citoyens et les politiciens.

 

Un paternalisme du XIXe siècle.

De plus en plus, les politiciens traitent les citoyens comme des personnes irresponsables et indignes de confiance. Se regardent-ils trop dans le miroir?

En plus d’une réglementation insensée, la politique veut également restreindre notre droit à l’autodétermination. Des exemples tels que la limitation du droit à l’avortement ou des coupons alimentaires pour les pauvres en disent long. Quel paternalisme, surtout pour les moins aisés….

Et certains politiciens ne se cachent plus pour montrer ouvertement leur méprise du citoyen. Ils se sentent supérieurs. Avec des déclarations désobligeantes comme “Les ministres ont besoin d’une voiture de standing, pas d’une Toyota Corollo (sic)“, l’un de nos clowns l’a très bien montré dernièrement!

 

Dictature du café talk.

Ce n’est pas parce que la grande majorité, fouettée par les populistes, pense que ce devrait être «comme ceci» que ce soit «ainsi» que c’est correct ou que c’est la meilleure solution. L’histoire est pleine de ces choses folles qui se sont terminées en un échec complet pour tout le monde!

Pythagore nous prévenait déjà de la dictature de la majorité par ces sages paroles:

Evitez la foule: l’éléphant quitte le chemin quand il voit arriver une meute de cochons.”

La voix des penseurs devient bien trop submergée par celle des masses. Une évolution dangereuse, pour la démocratie et les plus faibles dans la société!

 

Egarement identitaire.

La haine et la colère contre les citoyens dissidents ou différents sont endémiques.

Certains partis n’hésitent pas à donner le «bon exemple» en crachant de la haine et de l’aversion sur les réseaux sociaux… au détriment du même citoyen (financement des partis)! Une évolution plus que cynique.

Obama a dit un jour ces sages paroles: “En tant que dirigeants, nous faisons mieux de contenir plutôt que d’encourager les sentiments d’identité qui conduisent à rabaisser les autres.” Et que font nos dirigeants politiques?

Manipulation populiste de l’opinion  et polarisation.

Les démagogues populistes incitent la population les uns contre les autres, sachant que le public est plus réceptif aux cris qu’aux arguments.

Par exemple, de nombreux politiciens provoquent plus d’agitation au sujet de la fraude sociale que de la fraude fiscale. Si vous savez que la fraude fiscale nous coûte des milliards de plus, cela en dit long sur l’attention qu’ils portent à ‘Jan Modaal’ et à la bonne gouvernance!

Dépeindre le gouvernement Vivaldi, soutenu par 87 membres des 150 parlementaires, comme antidémocratique, c’est soit ne pas savoir compter, soit de la merde très antidémocratique!

Les boucs émissaires et les ‘zwarte pieten’ se répandent comme une traînée de poudre. Après tout, nous vivons dans une culture du «c’est la faute des autres». Les ventes de parapluies sont en plein essor, celles de miroirs chutent.

La génération actuelle de politiciens semble avoir oublié d’opter pour des solutions positives et constructives. Il me semble qu’ils n’excellent que dans le débit des phrases toxiques qui polarisent et ruinent le climat.
Les politiciens qui prétendent “nous sommes meilleurs” mentent parce que leur déclaration est toujours un mensonge. Evidemment il est plus facile d’abaisser un autre que de s’élever. Comment pouvez-vous faire confiance à de telles personnes?

Mis à part les applaudissements des supporters, que pensez-vous pouvoir réaliser avec des déclarations polarisantes telles que “Nous sommes une boîte bien gérée, eux un petit magasin non autonome”. Seulement beaucoup de haine dans les magasins et beaucoup d’agacement et de honte justifiés dans pas mal de «boîtes». Est-ce le niveau et le langage d’un leader ou d’un clochard égaré?

 

Pandémie des doubles langages.

Ethique et politique ne riment que sur papier. En réalité, les absurdités et les doubles standards règnent.

Prenons cette déclaration: «Nous ne pouvons pas aller plus loin sur la voie du soutien à l’inactivité.» Elle vient d’un député qui avait été délibérément inactif pendant deux ans parce que son parti ne voulait pas former de gouvernement. Pourquoi n’applique-t-il pas sa «sagesse» à son propre travail de peluche? Ce serait un bon exemple!

Ceux qui veulent toujours diviser de plus en plus le pays sont aussi les plus grands appelants à diviser, désolé unir (fusionner) la police Bruxelloise. Parce que “l’unité de commandement est après tout plus efficace”. Mais cette unité n’est-elle pas meilleure pour, par exemple, le Ring de Bruxelles ou le gouvernement de notre pays? (voir l’approche de la crise corona). Quelles absurdités.

Mentir ou ne se souvenir de rien, même pas de meurtres n’est plus un problème aujourd’hui… Surtout si vous appartenez au clan des “bons flamands”, sinon ceci serait évidemment  minimum “criminellement irresponsable”. Bien au-delà du brouillage des normes: le triomphe des doubles standards et le chagrin de la responsabilité politique!

Comment réagiraient ces «bons Flamands» si un juge acquittait un émeutier flamand non pur-sang parce que l’homme ne se souvient de rien?

 

Payer pour des cris, de la haine et de la division.

Par solidarité, cela ne me dérange pas de payer des impôts pour ceux qui sont moins chanceux ou incapables de suivre. Quels que soient ces «eux»: catholique ou musulman, nationaliste ou communiste, flamand ou wallon, hétéro ou gay, chômeur ou accro au travail, etc. Mais je trouve vengeur que je doive payer des impôts pour financer des partis qui utilisent cet argent à leur guise pour lancer des slogans vides, semer la haine et la division. Et même saper mon propre pays. Payez pour démolir votre terre, il faut le faire !!!!!!!

 

Pas de projet, rien pour être fier.

Autrefois un exemple en Europe (notre constitution libérale progressiste, membre fondateur de l’Union européenne, etc.) nous sommes devenus la risée de l’Europe (gouvernance inefficace, mépris des droits de l’homme, etc.). Jadis fier d’être né ici, j’ai maintenant plus honte de notre ridicule politique politicienne!

La myopie semble être la maladie oculaire la plus répandue dans notre pays. J’ai lu récemment ceci “A Anvers c’est” Wir straffen das “au lieu de” Wir schaffen das “. Remplacez Anvers par la Belgique et vous avez une très bonne description de ce qui se passe…. Les gens aspirent à des politiciens qui accomplissent des choses qui sont bonnes pour le bien-être de tous leurs compatriotes … Vous souvenez-vous encore de pareils ?

Conclusion.

La politique a perdu tout sens de la honte. Comment pouvez-vous faire confiance à ces petits  qui se chamaillent?

Les symptômes décrits ci-dessus sont autant de signes de la faillite de l’actuelle participation ou “centocratie”.

Et le comble du cynisme: nous, les citoyens, devons financer ces partis politiques pour écraser notre pays, briser la démocratie et semer la haine! Scandaleux. Combien de temps encore?

Combien de temps encore avant d’ entrer dans une nouvelle ère de démocratie directe, sans partis politiques?

 

#Cooperation    #democracy     #fraternity    #good governance   #good/bad practices   #hate/fear   #identity   #leadership  #populism  #taxes

Het verdriet van de politieke verantwoordelijkheid!

Het verdriet van de politieke verantwoordelijkheid! 750 539 Lhoëst Jean

Nog meer dan het slecht of bedenkelijk bestuur, zijn de normvervaging en verloedering van de politieke zeden oorzaken van de groeiende kloof tussen burger en politiek.

 

Een 19e -eeuws paternalisme.

De politiek behandelt burgers als onverantwoorde en niet te vertrouwen mensen. Kijken ze teveel in de spiegel?

Bovenop een waanzinnige regelneverij, wil de politiek ook ons zelfbeschikkingsrecht  beknotten. Voorbeelden als het beperken van het recht op abortus of voedselbonnen voor armen spreken boekdelen. Wat een paternalisme, allez dan toch voor de minder begoeden….

En van het neerkijken op de gewone burger kijken sommige politici niet meer vanop! Ze voelen zich superieur. Met denigrerende uitspraken als ‘ministers hebben een auto van standing nodig, geen Toyota Corollo (sic)’ maakte een van onze clowns dat heel duidelijk!

 

Dictatuur van de opgezweepte toog.

Het is niet omdat een overgrote meerderheid, opgezweept door populisten, vindt dat het ‘zo’ moet zijn, dat die ‘zo’ daarom juist is of de beste oplossing is. De geschiedenis staat vol van die opgefokte zo’s die faliekant afliepen voor iedereen!

Pythagoras waarschuwde ons al voor de dictatuur van de meerderheid met deze wijze woorden:

‘Ga de menigte uit de weg: de olifant verlaat de weg als hij een troep varkens ziet aankomen.’

De stem van de niet ‘zo’ denkers raakt veel te veel ondergesneeuwd door die van de massa. Een gevaarlijke evolutie, voor de democratie en de zwakkeren in de maatschappij!

 

Identitaire verdwazing.

Haat en boosheid tegen andersdenkende of anderszijnde burgers vieren hoogtij. Sommigen partijen aarzelen niet het ‘goede voorbeeld’ te geven door volop haat en afkeer te spuien op de sociale media … op kosten van diezelfde burger(partijfinanciering)! Van cynisme gesproken.

Obama zei ooit deze wijze woorden ‘Als leiders doen we er beter aan gevoelens van identiteit die leiden tot het kleineren van anderen in te dammen in plaats van aan te moedigen’. En wat doen onze politieke leiders?

 

Populistische stemmingmakerij en polarisering.

Populistische demagogen jutten de bevolking op tegen elkaar, vanuit de wetenschap dat het publiek ontvankelijker is voor kreten dan voor argumenten.

Zo veroorzaken vele politici meer commotie over sociale fraude dan over fiscale fraude. Als je weet dat fiscale fraude ons vele, heel vele miljarden meer kost, zegt dit veel over hun aandacht voor Jan Modaal en goed bestuur!

Of de Vivaldi regering die gesteund wordt door 87 leden van de 150 in het parlement afschilderen als ondemocratisch is ofwel niet kunnen rekenen, ofwel heel ondemocratisch gezwam!

Zondebokken en zwarte pieten verspreiden zich als een lopend vuurtje. We leven immers in een cultuur van ‘het is de fout van anderen’. De verkoop van paraplus piekt, die van spiegels keldert.

De huidige generatie politici lijkt het gaan voor positieve, constructieve oplossingen te hebben verleert. Het lijkt me dat ze enkel nog excelleren in het debiteren van giftige zinnetjes die polariseren en het klimaat verzieken. Politici die beweren ‘wij zijn beter’ liegen er op los omdat hun uitspraak altijd een onwaarheid van jewelste is. Maar ja, het is nu eenmaal gemakkelijker een ander te verlagen dan jezelf te verheffen. Hoe kun je zulke mensen vertrouwen?

Buiten applaus bij de achterban, wat denk je te kunnen bereiken met polariserende uitspraken zoals ‘Wij zijn een goed draaiende boîte, zij een niet-zelf bedruipend winkeltje.’  Enkel veel haat in de winkeltjes en veel terechte ergernis en schaamte in nogal wat ‘boîtes’. Is dit het niveau en de taal van een leider of van een verongelijkt broekventje?

 

Pandemie van dubbele tongen….

Ethiek en politiek rijmen enkel nog op papier. In realiteit heersen ongerijmdheden en dubbele moraal.

Neem nu deze uitspraak ‘‘We kunnen niet verder op het spoor om inactiviteit te ondersteunen.’ Die komt uit de mond van een parlementslid die al twee jaar moedwillig inactief was omdat zijn partij geen regering wilde vormen. Waarom past hij zijn ‘wijsheid’ niet toe op zijn eigen pluche job? Dat zou pas een goed voorbeeld zijn!

Diegenen die het land altijd maar meer willen splitsen, zijn ook de grootste roepers om de Brusselse politie te splitsen, sorry verenigen (fusioneren). Want ‘een ééngemaakt commando is immers efficiënter’. Maar is eenheid van commando dan ook niet beter voor bijvoorbeeld de Brussels Ring of het bestuur van ons land? (cfr de kakofonische aanpak coronacrisis). Wat een ongerijmdheden.

Ministers die liegen of nergens van weten, zelfs niet van moorden, kunnen tegenwoordig vrolijk verder blijven doen. Och, niet zo erg als je tot de clan van de ‘goeie Vlamingen’ behoort, anders is het uiteraard minimum ‘crimineel onverantwoord’. De normvervaging ver voorbij: de triomf van de dubbele moraal en het verdriet van de politieke verantwoordelijkheid!

Hoe zouden deze ‘goeie Vlamingen’ reageren moest een rechter een niet raszuivere Vlaamse relschopper vrijspreken omdat de man zich van niets meer herinnert?

 

Betalen voor kreten, haat en verdeeldheid.

Uit solidariteit vind ik het helemaal niet erg om belastingen te betalen voor hen die het minder hebben of niet mee kunnen. Wie die ‘hen’ ook mogen zijn: katholiek of moslim, nationalist of communist, Vlaming of Waal, hetero of homo, werkloze of werkverslaafde, enz. Maar ik vind het wraakroepend dat ik belastingen moet betalen om partijen te financieren die naar hartenlust dit geld gebruiken om loze kreten te lanceren, en haat en verdeeldheid te zaaien. En zelfs mijn eigen land ondermijnen. Betalen om je land af te breken, il faut le faire!!!!!!!

 

Geen project, niets om fier over te zijn.

Van ooit een voorbeeld in Europa (onze vooruitstrevende, liberale grondwet, stichtend lid van de Europese Unie, enz.) zijn we verworden tot de risee van Europa (inefficiënt bestuur, het niet te nauw nemen met mensenrechten, enz.). Van ooit fier hier geboren te zijn, voel ik nu eerder schaamte om onze belachelijke kleuterpolitiek!

Kortzichtigheid lijkt de meest verbreide oogziekte in ons land. Onlangs las ik dit ‘In Antwerpen is het “Wir straffen das” in plaats van “Wir schaffen das”.‘ Vervang Antwerpen maar door België en je heb een heel goede beschrijving van wat er leeft…. Mensen snakken naar politici die zaken verwezenlijken die goed zijn voor het welzijn van alle landgenoten… Ken jij er zo nog?

 

Besluit.

De politiek is elk schaamtegevoel kwijt.  Hoe kun je die kibbelende kleuters nog vertrouwen?

De hierboven beschreven symptomen zijn evenvele tekenen van het failliet van de huidige particratie of ‘centocratie’.

En het toppunt van cynisme: wij, de burgers, betalen (partijfinanciering) de politieke partijen om ons landje te verkruimelen, de democratie te kraken en haat te zaaien! Schandalig. Hoe lang nog?

Hoe lang nog om een nieuw tijdperk van directe democratie in te stappen, zonder politieke partijen?

 

#Cooperation    #democracy     #fraternity    #good governance   #good/bad practices   #hate/fear   #identity   #leadership  #populism  #taxes

Narcisses menacent la biodiversité!

Narcisses menacent la biodiversité! 1563 693 Lhoëst Jean

Fraternité est à l’origine de la France actuelle.

Fin du 18e siècle on comprenait que le morcellement d’un pays en petites régions était très inefficace. Unir, uniformiser, collaborer devenaient la devise pour une croissance incroyable de la prospérité.

Aujourd’hui, deux siècles plus tard, beaucoup veulent faire marche arrière et se retirer de retour dans leurs tribus ….

En effet, partout les lotisseurs nationalistes sont de retour, des USA à La Flandre. Identité et murs sont plus importants que climat ou inégalité ! Grave quand on sait que la doctrine ‘eigen volk eerst’ fût à l’origine de presque tous les génocides du 20e siècle.

Cet évasion vers le passé – le retour à la tribu – nous ne donnera pourtant pas un futur meilleur !

Le nationalisme.

Dans le Dikke VanDale (le dictionnaire le plus connu en Flandre)  on définit le nationalisme comme ‘une aspiration de favoriser et accentuer tout ce qui peut être considéré comme la propre nation, le ‘eigen volk’. Doublé d’une certaine aversion pour l’étranger.’

Mario Vargas Llosa, lauréat espagnol-péruvien du prix Nobel 2010 écrivait que ‘le nationalisme est l’ennemi naturel de la démocratie parce qu’il part de l’hypothèse fausse que c’est un privilège d’être né dans une certaine communauté. C’est ridicule. Le nationalisme contient les germes du racisme.’

Beaucoup d’autres qu’ Einstein (vide supra) ont écrits des mots pas fort réconfortants sur le nationalisme :

 • “Race, Religion, Ethnic Pride, Nationalism does nothing but teach you how to hate people you have never met.” Doug Stanhope, American stand-uo comedian.
 • “Nationalism is like cheap alcohol. First it makes you drunk, then it makes you blind, then it kills you. ” Daniel Fried, American diplomat.
 • Nationalism has a way of oppressing others.” Noam Chomsky, American philospher.
 • “La patrie du sage est le monde.” Héliodore d’Ermesse, écrivain Grecque  (3e-4e siècle avant JC.) .

Frappant, il y très peu de citations de grand penseurs positives sur le nationalisme….

 

Mondialisation face à le parochialisme.

Les défis d’aujourd’hui – évolutions technologiques, changement de climat, le fondamentalisme du marché, surpopulation, globalisation, flux monétaires en d’information insaisissables, fraude et évasion fiscale, vieillissement, pandémies, inégalité, etc. – ne connaissent pas de frontières. Relever ces défis demande une approche globale, pas des délimitations ou des régionalisations….

Mais aujourd’hui on voit le contraire, des Etats Unis à l’Autriche, de Brésil à notre pays… Des populistes et nationalistes de toute sorte construisent des nouveaux ‘murs de Berlin’, ferment les frontières, excluent des gens, plaident pour une ‘sécurité sociale’ exclusive pour leur tribu…. Au lieu de plus de collaboration, on s’enfonce de plus en plus dans le pétrin sans issue du ‘eigen volk eerst’.

Les ‘marchés’ se globalisent, l’Europe s’effrite (cfr BREXIT, l’approche du corana virus). Et en Belgique….

 

Le narcissisme des petites différences’ fleurit !

 

 

 

 

 

Le VB et la NVA  excitent les guerres tribales de plein fouet.

‘Grâce’ à ce narcissisme, nous n’avons pas encore un gouvernement de plein pouvoir, la gestion de la crise corona est plus difficile que nécessaire, la chamaille politique prospère, les vrais problèmes sociétaux ne sont pas abordés, le parlement est au chômage technique à nos frais, etc.

Prenez le problème climatique. Le climat s’en fout des frontières. Nous n’avons pas de plan climatique, digne de ce nom, mais bien quatre ministres pour le climat ! Qui fait mieux ? Ridicule, de la folie et une plaisanterie très chère !

Dernièrement je lisais dans le journal : Nouvelle histoire belge: notre pays est le seul à s’abstenir au sujet de l’octroi de 37 milliards d’aide Européenne  pour lutter contre l’épidémie car la Wallonie serait “avantagée” (fake news d’ailleurs !), selon la NVA.’ Et puis s’étonner (soi-disant) que ce pays n’est plus gouvernable.Honteux et ridicule !

 

Non au nationalisme.

Tout comme mon ADN m’empêche d’aimer un homme, il m’empêche d’ embrasser le nationalisme. Je suis hétéro de tout point de vue

Je n’ose pas m’imaginer un selfie avec des partisans derrière un drapeau. Trois choses que je n’aime pas.  Je ne suis qu’un simple mec comme il y en a des milliards d’autres, ni plus ni moins. Libre, indépendant et sans drapeau!

Les crédos du nationalisme : ‘eigen volk eerst’ ; exclusion, règlitis ; soutien exclusif pour le tribu ; dictature de la majorité ; dénigrer et diaboliser les ‘autres’ ; chercher des boucs émissaires pour toutes sortes de choses, etc..

Ces crédos sont pour moi des non-crédos ! Pour moi, surpasser les différences (diversité) est source de progrès, de richesse et de bonheur.

Chacun sa conviction, mais on ne me verrai jamais manifester pour le ‘eigen volk eerst’ derrière un drapeau !!!

 

Non à l’inceste.

‘Une certaine aversion pour l’étranger.’ Et moi… je suis attiré par l’autre, par l’étranger. Des nouveaux horizons et des autres nombrils. J’aime écouter les autres. Passionnant et enrichissant. Est-ce que Hegel ne nous a pas appris que le choc entre nos idées (la thèse) et ceux des autres (antithèse) fait naissance à une meilleure idée (synthèse) ?

Se retire dans son tribu est l’équivalent idéologique de l’inceste avec les mêmes conséquences : appauvrissement, détérioration et affaiblissement. Pas pour moi svp.

 

Non aux exclusions.

Le nationalisme veut réserver ma contribution exclusivement pour mon tribu. Indépendamment des effets économiques pervers d’une telle limitation, je ne veux pas des limitations. Chacun a droit à une vie digne. Je veux donc être solidaire avec chacun, sans frontières et sans distinction de race, langue, origine, couleur de chemise ou longueur de zizi.  Pas d’exclusions. J’aimerais d’ailleurs qu’une partie de mes contributions serait versée dans un fond international pour la lutte contre la pauvreté et l’inégalité. Pour tous et toutes !

 

Non à la prétention.

Finalement, c’est assez prétentieux de croire que le ‘eigen volk’ est mieux que les autres ou que sa culture serait le sommet de civilisation. Prétendre qu’on est mieux ou plus capable que d’autres implique aussi que ces autres sont un peu moins bien ou capable… Avant qu’on le sache, un tel discours se transforme en polarisation, discrimination et exclusion. On commence à voir les autres comme des traitres, des boucs émissaires et des ennemis, même dans son propre pays !

De prochain à lointain, adversaire parce qu’on pense ou est autrement…!

Ce petit jeu ne m’intéresse pas. Je ne suis pas mieux ou plus mauvais, plus ou moins capable, que quelqu’un d’autre, seulement un peu autre. Il y des bons et des mauvais partout. Cela dépend des critères qu’on utilise. Et heureusement, il n’y a pas de critères universelles, mais bien une déclaration universelle de droits de l’homme !

Et parfois des vérités universelles comme Yin-Yang ou ‘contraria complementa sunt’ : les oppositions sont complémentaires. Avec des ‘partisans’ je m’ennuie, avec des autres je m’enrichis. Si je devrais me confiner à des partisans… je commencerais à m’approfondir dans l’euthanasie…

 

Tags:   #Nationalism   #Fraternity   #Unite/divide   #Belgium   #Political parties    #Challenges

Narcissen bedreigen biodiversiteit!

Narcissen bedreigen biodiversiteit! 1563 693 Lhoëst Jean

Uit ‘fraternité’ is het huidige, ééngemaakte Frankrijk geboren.

Eind 18e E zag men in dat de  versnippering van een land in diverse regiootjes heel inefficiënt was. Verenigen, overal dezelfde regeltjes, samenwerken waren het devies voor een ongelofelijke welvaartsgroei.

Twee eeuwen later willen velen de klok terugdraaien en de stammengebieden terug in ere herstellen….

Inderdaad, overal zijn de polariserende wij-zij verkavelaars weer in opmars:  van de VS tot in Vlaanderen. Identiteit en muren overtroeven klimaat en ongelijkheid…. En zeggen dat de ‘eigen volk eerst’ doctrine de oorzaak is van de meeste genocides in de twintigste eeuw!

De escapistische hang naar het verleden – bitse  stammenstrijden in de savanne – zal niemand nochtans een betere toekomst geven!

lees meer

Le succès de la droite en Flandre. Pourquoi ?

Le succès de la droite en Flandre. Pourquoi ? 884 612 Lhoëst Jean

En Flandre la droite a le vent en poupe, avec, en conséquence, une détérioration du climat social. Partout les populistes gagnent avec des messages simples et autoritaires. Des opinions catégoriques. Des mensonges et de la haine. De Trump à Dries Van Langenhove, de Bolsonaro à Bart Dewever et Théo Francken.

 

Le vivier de la droite.

Dernièrement le professeur psychologie Alian Van Hiel (Ugent) a encore démontré que des gens avec des aptitudes un peu moindre au niveau cognitif ou émotionnel  (par exemple au niveau empathique) ont une certaine tendance pour la droite. Cet étude a été publié dans la revue professionnelle Emotion.

En effet, des gens avec un IQ un peu moindre, qui se limitent souvent à des ‘oui-non’ se soumettent plus facilement à des meneurs autoritaires (sécurité) et se montrent plus souvent plus hostile à d’autres, les caractéristiques d’une idéologie de droite.

Selon Van Hiel ceci pourrait aussi expliquer pourquoi des messages simples (cfr twitter) qui nient les faits compliqués et qui sèment hostilité envers des autres sont très bien accueillis par une partie de la population.  ‘Nuance, empathie et compréhension ne sont plus à la mode, ni dans les médias, ni dans la vie sociale’

Ses conclusions confirment mon opinion : ‘Au plus bas l’IQ, au plus susceptible on est pour le verbiage démagogique. En effet, au moins d’IQ, au moins de connaissance et d’esprit critique qu’on a pour découvrir les boniments des ‘prophètes’ populistes.’ (voir mon livre ‘Hoe lang blijven we nog domme ganzen’).

‘Wir haben es nich gewusst

Sauf s’ils s’ agiraient tous d’idéalistes qui préfèrent l’intérêt de leur région à leur propre intérêt, je ne peux autrement pas comprendre comment des gens peuvent voter contre leur propre intérêt.  L’histoire et le présent démontrent à suffisance que des parties de droite ne sont jamais les meilleurs avocats de l’intérêt général. Elles sont avant tout les gardiens de l’ordre actuel et les serviteurs du fondamentalisme économique. Qui devra payer les pots cassés des cadeaux fiscaux aux entreprises et happy few du dernier gouvernement de droite ? Comment va-t-on s’acquitter des dettes (nécessaires) faites pour vaincre le coronavirus ? J’espère qu’un jour on ne devra pas dire une nouvelle fois ‘Wir haben es nich gewusst’?

Attention, ces remarques ne signifient évidemment pas que chacun qui est un peu moins doué vote à droite, ni que tous les gens de droite sont des cons. Il y a d’ailleurs des gens très malins et/ou très riches qui votent à droite, souvent par propre intérêt. En effet, la droite est le meilleur garant du régime actuel, de l’ empêchement d’un système fiscale plus équitable et de la suppression progressive du système social (sauf dans les crises évidemment).

Ainsi, une connaissance à moi (décédé entretemps), un Wallon futé et riche avait beaucoup de sympathie pour un parti nationaliste Flamand parce ‘qu’il y avait moyen de faire des bons deals avec eux’…

“Conservatives are not necessarily stupid, but most stupid people are conservatives… ”  John Stuart Mill  (1806 – 1873) Engels filosoof en econoom

Pourquoi une telle progression?

La dernière grande invasion des idées de la droite datait d’avant la seconde guerre mondial. Mais depuis les années 1980’ on connait un nouveau revival.

Il y a plusieurs raisons pour cette croissance, raisons qui se renforcent mutuellement :

 • Un monde beaucoup plus complexe. Un néolibéralisme déraillé avec à la fois une globalisation et une individualisation sont pour beaucoup difficile à comprendre et une source d’angoisse, d’inquiétude de d’insécurité. Prenez par exemple la sécurité d’emploi, qui s’ est vaporisée au fil du temps. Un job pour la vie n’existe plus. Certains sont même contraints à plusieurs jobs à la fois pour survivre. Beaucoup ont le sentiment de ne pas profiter du progrès ou que les immigrants prennent un trop grand morceau du gâteau. Et des gens qui se sentent mal dans leur peau cherchent sécurité et des boucs émissaires. Choses que les populistes de ce monde leurs promettent et donnent avec des slogans simples et creuses. L’insécurité est le bouillon de culture idéale pour la droite.
 • Le dépérissement des grands hommes d’Etat qui savaient rassembler et dépasser la magouille politique. Aujourd’hui les dirigeants sont remplacés par des chamailleurs et populistes sans scrupules. Des bedeaux et des twitteurs qui ne réfléchissent pas plus loin que leur propre intérêt, voir maximum celui de leur parti. Et qui aiment polariser. Ils utilisent leur sifflet pour chiens pour attirer un maximum de personnes naïves et mal informées. Avec des slogans creuses tel que ‘America first’ ou ‘ Eigen volk eerst’. Un des twitteurs le plus connu du pays écrivait même que ‘les gens votent pour 80% de façon émotionnelle et pour 20% rationnel’ et il n’hésite pas à l’exploiter sans aucune gêne ! ‘Je poste des tweets, donc je suis un bon politicien!’
 • Les médias sociaux. Un monde de rêve pour des messages courts sans contenu et des opinions catégoriques (like, don’t like). Chacun peut y tremper sa plume dans le fiel sans réflexion préalable ! Un monde sans nuances. Un monde avec beaucoup de points d’exclamation, et peu de points d’interrogation ! Un monde de rêve donc pour de populistes de toute sorte pour propager leur messages vite et à grande échelle. Avec des messages dont le seul vertu est qu’ils ‘resonnent bien’. Vrai ou faux n’a pas d’importance. En Flandre les partis nationalistes dépensent des millions pour propager leurs futilités via les réseaux sociaux.
 • Les réformes d’Etat successifs qui ont fait un bordel de la gestion de notre petit pays. Un fractionnement désespéré avec trop de gouvernements, trop de niveaux de gestion, trop de ministres, etc. Un foyer de boucs émissaire et de méchants au grand bonheur des partis de droite.
 • Et finalement d’autres évolutions telle que le dépérissement des valeurs chrétiennes. Les médias classiques qui répètent les messages populistes sous l’ influence de leur propriétaires et des audimats. Le vieillissement. Migration et terreur.

 

 

Droite/Gauche ; Gouvernement Michel 1 ; Fondamentalisme du marché ; Populisme ; Rassembler/diviser ; Réforme d’état ; Leader politique ; Réseaux sociaux, Média.

Waarom is het rechtse gedachtegoed zo succesvol?

Waarom is het rechtse gedachtegoed zo succesvol? 884 612 Lhoëst Jean

Haast overal zie je een opmars van het rechtse gedachtegoed. En van het hiermee samengaand ruwer maatschappelijke klimaat.

Overal scoren populisten met eenvoudige en autoritaire slogans, zwart-witdenken, leugens en haat tegenover ‘anderen’. Van Trump tot Dries Van Langenhove, van Bolsonaro tot Bart Dewever en Theo Francken.

 

De visvijver van rechts.

Uit een recente studie van professor psychologie Alain Van Hiel (UGent,  gepubliceerd in vakblad Emotion) blijkt dat mensen die eerder lager scoren op cognitieve en emotionele bekwaamheden (bijvoorbeeld empathisch vermogen) meer naar ‘rechts’ neigen (niet dragen hé).

Mensen met een wat lager IQ die in welles-nietestermen denken, neigen inderdaad rapper om zich te onderwerpen aan een autoritaire politieke leiding  (zekerheid) en om vijandig te staan tegenover anderen. Twee kenmerken van een rechtse, populistische ideologie.

Het kan volgens Van Hiel mee helpen verklaren waarom erg eenvoudige boodschappen die de doorgaans ingewikkelde feiten negeren en die vijandigheid tegenover de ander bepleiten zo aanslaan bij een deel van de bevolking. “Nuance, empathie en complexe inzichten zijn niet in de mode vandaag, noch in de media, noch op andere maatschappelijke terreinen”,  zegt hij.

Deze studie bevestigt mijn overtuiging: “Hoe lager het IQ, hoe vatbaarder men is voor demagogische prietpraat. Want hoe lager het IQ, hoe meer kreten en vooroordelen men gelooft bij gebrek aan voldoende kennis en beoordelingsvermogen om de gebakken lucht van de ‘profeten’ te ontrafelen.” (zie pagina 102 van mijn boek ‘Hoe lang blijven we nog domme ganzen’).

 

‘Wir haben es nich gewusst

Trouwens hoe valt het anders te verklaren waarom gewone mensen tegen hun eigen belang in zouden stemmen, tenzij het allemaal idealisten zouden zijn die het “eigen volk” zouden verkiezen boven het “eigen ik”. Geschiedenis en heden bewijzen inderdaad dat rechtse partijen nooit de beste behartigers van het algemeen belang zijn. Ze zijn eerder de behoeders van het bestaande regime en de behartigers van het marktfundamentalisme. Wie zal er opdraaien voor de ongedekte fiscale cadeaus van de vorige rechtse regering aan bedrijven en de happy few?   Wie zal er opdraaien voor de financiële gevolgen van de coronacrisis? Zullen we later weer eens zeggen ‘Wir haben es nich gewusst’?

Opgepast, dit alles betekent uiteraard niet dat iedereen die minder begaafd is rechts stemt of dat alle rechtse mensen dom zijn. Er zijn ook minder begaafde mensen die niet rechts stemmen.  En er zijn heel slimme en/of rijke mensen die rechts stemmen, meestal uit eigen belang. Gewoon omdat rechts de beste garantie is op het behoud van het huidige regime. Op het voorkomen van een rechtvaardiger fiscaliteit (bijvoorbeeld een vermogensbelasting). En op het afbouwen van solidariteit tussen de mensen (behalve in crisissen natuurlijk).

Zo was een (intussen overleden) kennis van mij, een heel clevere Waal en een van de rijkste mensen van België, een Vlaams-nationalistische partij erg genegen omdat “il y a moyen de faire des bons deals avec eux”!

“Conservatives are not necessarily stupid, but most stupid people are conservatives…” John Stuart Mill  (1806 – 1873) Engels filosoof en econoom

 

Waarom nu terug zulke opmars?

De laatste grote invasie van het rechtse gedachtegoed dateert van voor WO II. En sinds de jaren 1980’ is ze weer aan een opmars bezig. Waarom?

Volgens mij zijn er verscheidene, elkaar versterkende redenen:

 • De wereld is veel complexer geworden. Een doorgeslagen neoliberalisme, met globalisering en individualisering zijn voor velen moeilijk te vatten. Dus een bron van onrust, angst en onzekerheid. Neem bijvoorbeeld job zekerheid. Over de jaren is deze verminderd. Carrières kennen een veel grilliger verloop dan vroeger. Sommigen moeten zelfs meerdere jobs doen om rond te komen. Velen hebben ook het gevoel dat ze niet profiteren van de vooruitgang of dat immigranten een stuk van hun koek afpakken. En onzekere mensen zoeken zondebokken en zekerheid. En de populisten van deze wereld zijn er als de kippen bij om hen deze te geven in eenvoudige, nietszeggende boodschappen! Onzekerheid en angst zijn ideale voedingsbodems voor het rechtse gedachtegoed.

 

 • De teloorgang van ruimdenkende staatsmannen die verenigen en boven het partijgekonkel uitstijgen. Leiders zijn vandaag vervangen door kibbelaars en populisten zonder scrupules. ‘Kosters’ en ‘twitteraars’ die niet verder denken dan hun eigen/partij belang en liever polariseren dan verenigen. Ze blazen op hondenfluitjes om zoveel mogelijk (niet goed geïnformeerde) mensen aan te trekken. Met korte nietszeggende, ongenuanceerde wij-zij oneliners zoals ‘Make America great again’ of  ‘Eigen volk eerst.’  Een van onze bekendste politieke twitteraars twitterde eens eerlijk ‘Mensen stemmen voor 80 procent emotioneel en voor 20 procent rationeel’, en buit dit heel handig uit zonder gêne. ‘Ik twitter, dus ik ben een goede politicus’ lijkt het devies vandaag!
 • Opkomst van de ‘sociale media’. Een vluchtige wereld van korte boodschappen… Een plaats voor zwart-witdenken (like, don’t like)…. Een plaats waar iedereen zijn gal kan spuien zonder voorafgaande verplichting tot nadenken. Een plaats van simplistische polarisatie zonder nuances. Een wereld  van veel uitroeptekens en weinig vragen. Met deze media kregen gewiekste populisten een gedroomd instrument om hun simplistische boodschappen rap en weid te verspreiden.  Gewetenloos slaan ze munt (stemmen) uit de domheid/onwetendheid van de gemiddelde kiezer door hem te overstelpen met oneliners waarvan de enige eigenschap is dat ze goed klinken. Waar of onwaar, dat heeft geen belang. Het is niet voor niets dat de rechtse partijen heel wat geld pompen in deze media om er hun propaganda te verspreiden.

 

 • De opeenvolgende staatshervormingen hebben een ‘bordel’ gemaakt van het bestuur van ons lilliputter landje. Een hopeloze versnippering over teveel regeringen, te veel beleidsniveaus en teveel excellenties. Een broeihaard van zondebokken en zwartepieten tot groot jolijt van rechtse, nationalistische ideologen!

 

 • En verder ontwikkelingen zoals de teloorgang van christelijke waarden. De traditionele media die het populistische verhaal sterk echoën, gemuilkorfd als ze zijn door het economisch fundamentalisme (hun eigenaars) en gedrild door de kijk-en leescijfers. De vergrijzing. Migratie en terreur.

 

Populisme; Rechts/Links; Regering Michel 1; Staatshervorming; Verenigen/Verdelen; Marktfundamentalisme; Leiders; Sociale media; Media.

Welkom in een Aantwaarps cafétje.

Welkom in een Aantwaarps cafétje. 400 429 Lhoëst Jean

Een tijdje geleden ging ik in Antwerpen een bruin kroegje binnen. In ‘Het geel paterke’, een fictieve naam om de privacy van de zaak te waarborgen.

Het zag er gezellig uit. Aan de toog zaten 3 stoere binken. Kort geknipt, stevige botten en angstaanjagend getatoeëerd. Ik nam plaats naast die mannen in de hoop op een leuke babbel. Bestel mijn pint en voelde al onmiddellijk hun ietwat minachtende blik van ‘wat komt die zot met zijn wilde haren hier zoeken’.

Hef mijn pint en zeg ‘dag mannen, hoe gaat het?’

Eentje antwoord nors doch in sappig Aantwaarps “Wie zijde gij en wat komt ge hier doen?’

Ik: “Ik ben een Luikenaar en heb hier vandaag een afspraakje met mijn vriendje, een Marokkaanse homo…” (ach, tenslotte ben ik slechts een ‘homo ludens’).

Zij: “ Dan zijt ge hier niet welkom mietje!”

Ik: “Amai da’s vriendelijk. Wie is hier niet welkom de Marokkaan, de homo of de Luikenaar?”

Zij: “Geen van de drie”.

Ik: “Dank u. Maar waarom? Ik heb een hekel aan gesluierde dames en gelaarsde mannen, maar daarom zal ik hen niet onvriendelijk bejegenen. Leven en laten leven, da’s mijn motto….”

Zij: “Man stop met dat gelul, als ge subiet niet weg zijt, krijgde deze (hij toont zijn stevige vuist) op ha bakkes…”

Ik: “Ola, nu maak je me bang. Maar mag ik nog iets vragen? Van wie houden jullie dan wel? Van Bartje, Driesje en gewillige vrouwtjes zeker? Allez, laat ons stoppen met dat gezever, laat ons proberen mekaar te begrijpen, laat ons een redelijk compromis maken…” Ze kijken me argwanend aan…

Ik vervolg: “ Laat ons samen iets drinken. Ik betaal een rondje.” Dit bleken ze een redelijk compromis te vinden…

Na afgerekend te hebben ging ik naar buiten. En ik dacht “Ach, het zijn waarschijnlijk Christenen die niet beseffen wat dat woord betekent.” Zouden ze bijvoorbeeld al gehoord hebben van ‘Bemin uw naaste zoals uzelf’’, toch de basis van het Christen-zijn?

 

 Waarom toch zo’n wantrouwen voor het ‘andere’, het ‘vreemde’?

Ik vind het zo raar dat mensen elkaar zo kunnen haten…

Tegenwoordig zie je meer opgestoken middelvingertjes en gebalde vuisten dan uitgestoken handen. Dit gaat mijn (ok, te weinig) verstand te boven.

De Zeebrugse priester Fernand werd ooit met de dood bedreigt gewoon omdat hij zijn christelijke plicht deed: mensen in nood helpen! En onlangs pleitte Manfred Weber, een Duitse politicus zelfs voor een ‘finale Lösung’ voor vluchtelingen. Dat rijmt wel erg op de ‘Endlösung’ van weleer.

Markus Gabriel, Duitse filosoof, spreekt over logische genocide wanneer men woorden als ‘oplossen’ of ‘opkuisen’ voor mensen begint te gebruiken…

Wat is de perfide rol van populistische en polariserende politici in dit verhaal van eroderende beschaving? In mijn naïviteit dacht ik nochtans dat leiders moeten verenigen in plaats van te verdelen?

En waarschijnlijk spelen sociale media ook een rol in deze verloedering van de zeden. Hier kun je immers je gal spuwen zonder verplichting tot nadenken. Lady Gaga verwoordde het liederlijk: ‘de sociale media zijn het toilet van internet.’

Een kleurloze of kleurrijke wereld?

Weet je, het is toch niet omdat de kerels van in het cafeetje anders doen, denken en zijn dan ik, dat ik hen daarom moet beschouwen als idioten, laat staan haten en uitsluiten.

Waarschijnlijk betaal ik zelfs (en vele andere burgers) heel veel belastingen (transferts) voor zulke heerschappen, maar ook dit is toch geen voldoende reden om hen buiten te sluiten, of vergis ik me?. Weet je, stel dat je iedereen met wie je niet akkoord bent of die je niet zo graag hebt, begint buiten te sluiten, dan eindig je waarschijnlijk heel snel in je eigen ommuurd kamertje van je eigen grote gelijk… Belachelijk toch! Is dat wat het leven is?

Ach, hoe kleurrijker de mensen, hoe boeiender en mooier de wereld is! Hoe meer vuur, hoe warmer toch.

 

“When Christ says, ‘Forgive your enemies,’ it is not for the sake of the enemy, but for one’s own sake that he says so, and because love is more beautiful than hate.”  Oscar Wilde

 

#Vreemdelingenhaat #Nationalisme #Christendom #Transfers #Belastingen #Verenigen

 

 

 

Bienvenue dans un café Anversois.

Bienvenue dans un café Anversois. 400 429 Lhoëst Jean

Il y a quelque temps j’allais boire quelque chose dans un bistrot Anversois. ‘Café Het geel paterke’, un nom fictif par respect de la vie privé.

Il y avait pas mal d’ambiance. Au comptoir trois mecs bien baraqués : des cheveux courts, des bottes sacrées et des tatouages angoissantes. Je prenais place à côté d’eux dans l’espoir d’avoir un bagou plaisant. En commandant ma bière, je ressentais immédiatement leur regard méprisant ‘que vient chercher cet imbécile ici avec ses cheveux sauvages’.

Ma bière dans la main, je leur dis ‘Bonjour messieurs, comment ça va ?’

Un des trois me répond de manière assez bourrue mais dans un anversois savoureuse ‘qui êtes-vous et que-ce que tu viens chercher ici ?’

Moi : ‘Je suis un Liégeois et j’ai ici un rendez-vous avec mon petit ami, un Marocain gay.’ (Ah, finalement je ne suis qu’un ‘homo ludens’)

Lui : ‘Alors, pédé, tu n’es pas la bienvenue ici.’

Moi : ‘Et bien, quel accueil gentil ! Qui n’est pas le bienvenu, le Marocain, le pédé ou le Liégeois ?’

Lui : ‘ Aucun des trois !’

Moi : ‘ Merci. Mais pourquoi ? Je n’aime pas trop les dames voilées, ni les hommes tatoués, mais je les respecte et je les traite avec bienveillance. Vivre et laisser vivre, voilà ma devise…’

Lui : ‘Ça suffit. Fiche le camp sinon je te casse ta figure (il montre ostensiblement le poing serré).’

Moi : ‘Aie, maintenant j’ai peur. Mais permet-moi d’encore poser une question. Qui est-ce que vous aimez alors ? Bartje, Driesje et des belles soumises je suppose ? Mais bon, arrêtons ces querelles, essayons de nous comprendre et de faire un compromis…’ Ils me regardent d’un œil méfiant…

Moi: ‘ Buvons quelque chose ensemble, j’vous offre une tournée .’ Il me semblait qu’ils trouvaient ceci un compromis honorable…

En quittant l’endroit, je trouvais consolation en pensant qu’il s’agissait probablement ‘de Chrétiens qui ne comprenaient plus la signification d’être chrétien !’ Est-ce qu’ils auraient déjà entendu parler de ‘aime ton voisin comme toi’, pourtant l’essence d’être chrétien ?

 

Pourquoi tant de méfiance pour ‘l’autre’, pour ‘l’étranger’ ?

J’ai vraiment du mal à comprendre pourquoi les gens s’entrehaïssent autant….

Je vois des bras d’honneur et des poings serrés, mais peu de mains tendus !

Il y tant de choses qui se passent en me dépassent. A Zeebruges un curé a été menacé de mort parce qu’il faisait son devoir chrétien, aider les migrants !!! Et dernièrement, un politicien Allemand plaidait même pour une ‘finale Lösung’ des réfugiés !! Ceci rime fort bien avec l’’Endlösung’ de jadis ! Incroyable.

Markus Gabriel, un philosophe Allemand, parle de génocide logique quand on commence à utiliser des mots comme ‘résoudre’ ou ‘nettoyer’ pour des êtres humains…

Et je me demande quel est le rôle perfide des politiciens populistes et polarisants dans cette maladie de civilisation ? Dans ma naïveté je pensais pourtant que des dirigeants doivent réunir au lieu de diviser.

Les médias sociaux sont en partie aussi responsable pour la détérioration des mœurs. On peut y cracher son venin sans obligation de réfléchir auparavant. Cela faisait dire Lady Gaga que ‘les médias sociaux sont les toilettes d’ internet.

 

Un monde uniforme ou haut en couleur ?

 Ce n’est quand-même pas parce que ces mecs au comptoir agissent, pensent et sont différents que moi, que je dois dès lors les considérer comme des idiots, et, à plus forte raison, les haïr et exclure.

Le fait que je paye (et avec moi beaucoup d’autres) beaucoup d’ impôts pour des gens pareilles (des transferts), n’est quand-même pas une raison suffisante pour les exclure. Autrement, le plus grand payeur d’impôts n’a qu’à exclure tout le monde et il ne devrait ainsi plus payer d’impôts(ce qu’il fait de toute façon presque pas !)

Supposons qu’on devrait exclure tout le monde avec qui on est pas d’accord ou qu’on aime pas tellement, alors on serait vite enfermé dans sa propre cage de sa propre raison. En plus, s’assembler avec ceux qui se ressemblent n’est pas fort passionnant. Ceci ne pourrait quand-même pas être le but de la vie ?

Pour moi, plus les gens sont colorés, plus le monde est fascinant et beau ! Le plus de feu (passion), le plus chaud de toute façon !!!

 

When Christ says, ‘Forgive your enemies,’ it is not for the sake of the enemy, but for one’s own sake that he says so, and because love is more beautiful than hate.    Oscar Wilde

Tags : #xénophobie #Nationalisme #christianisme #Transferts #Impôts #Unir