Monthly Archives :

mei 2024

Burgers verenig u voor een nieuwe wereld!

Burgers verenig u voor een nieuwe wereld! 1104 1383 Lhoëst Jean

Het is tijd voor een paradigma­shift: van een slaapwandelende maatschappij, gefocust op profijt, concurrentie en consumptie, naar een toekomstvaardige samenleving, die voorrang geeft aan investeringen, samenwerking en welzijn.

Dirk Holemans

Inderdaad, de democratie en de overheid moeten terug grip krijgen op de situatie en het marktfundamentalisme aan banden leggen. De economie moet ten dienste staan van de maatschappij, en niet van een paar happy few.

Maar hoe aan zo’n omslag beginnen?

Het verbaast me telkens opnieuw hoe passief mensen blijven tegenover het onrecht dat hun wordt aangedaan. Waarom laten ze zich gedwee ketenen en uitpersen door de economische machtshebbers die de wetten schrijven en fiscaal helemaal niet naar vermogen bijdragen aan de beschaving.

Zou het toch waar zijn dat we banger zijn van revolutie dan van onderdrukking, zoals Phia Ménard, een Franse toneelschrijver het ooit kernachtig verwoordde?

Een nieuwe Franse Revolutie?

Een nieuwe Franse Revolutie zou voor zulke omslag kunnen zorgen. Alleen ben ik tegen elk geweld. Geweld is een zwakte-aanbod.

De Franse Revolutie, geïnspireerd door de Verlichting wist het Ancien Régime omver te werpen. Intussen zijn we geëvolueerd van een Ancien régime naar een régime d’Enfer, het marktfundamentalisme.

De absolute macht ging over van de koning naar de ‘markt’. De happy few (macht en geld) vervelden van aristocraten in plutocraten (en oligarchen). De ‘wees braaf’ verhaaltjes van de kerk werden vervangen door die van de politiek. En het volk… bleef geketend en moet werken en consumeren om de kassa’s van de economische machthebbers te spijzen.

Er is duidelijk nood aan een nieuwe golf van Verlichting die het régime d’Enfer in vraag stelt en volop pleit voor vooruitgang en een régime humain!

Verandering via de politiek?

Van de politiek moeten we geen soelaas verwachten. Zoals eerder reeds beschreven, leven we immers in een centocratie. De politiek rijdt voor de economische belangen en voor hun eigen belangen. Ze spelen de rol van de kerk in het Ancien Régime. Ze houden de massa’s koest en leiden ze af van de echte problemen met allerlei ‘oorlogjes’ omtrent identiteit, cultuur, stammen, zondebokken enz. In plaats van mensen te verenigen, verdelen ze de mensen. En zo vallen de burgers in een poel van verdeeldheid en haat, tot groot jolijt van de echte machtshebbers!         

Neem nu bijvoorbeeld de grootste Belgische agitator, BDZ en zijn N-VA. In de regering Michel I dwingt de N-VA een niet gefinancierde belastingverlaging voor de bedrijven en rijkeren af. Gevolg, een fameuze begrotingskrater die we jaar na jaar moeten torsen. In hun verkiezingsprogramma staat nu te lezen dat ze de begrotingstekorten willen afbouwen door besparingen in de sociale zekerheid. Een voorbeeld van archislecht en asociaal beleid. Transfers van de armen naar de rijken. Schandalig. Wie stopt deze transfers aub?

Terloops,een vraagje aan Bartje. Hoe gaat het ‘confederalisme’, i.e. nog meer versnippering en ministerkes, iets waar de overgrote meerderheid van de bevolking niet van wakker ligt ons helpen naar meer fiscale rechtvaardigheid aub? Een shift van belastingen op arbeid naar belastingen op vermogen en vermogenswinsten, iets waar de grote meerderheid van de burgers wel achterstaat! Hoe?

Burgers, wordt wakker en verenig u!

Verandering zal vanuit de maatschappij moeten gebeuren. Burgers moeten wakker worden, hun verstand gebruiken (cfr I. Kant) en zich massaal verenigen om echte veranderingen af te dwingen. Kom uit je fauteuil en doe iets!

Met betogen hier en daar, petities, open brieven, proteststemmen, enz. zal het niet lukken. Temeer daar deze uitingen van protest meestal veel te klein zijn en in verspreidde slagorde gebeuren. De enen komen op tegen dit, de anderen tegen dat. Maar we zullen allen moeten opkomen tegen wat ons echt onderdrukt, het economische systeem!

Zoiets kan vreedzaam. Met burgerlijke ongehoorzaamheid of, wellicht nog efficiënter, met een staking van onze bankkaarten. Stel dat we onze bankkaarten bijvoorbeeld nog slechts zouden gebruiken voor de echt nodige uitgaven. Of niet meer voor aankopen bij bedrijven  die een verkeerd beleid voeren  of geen belastingen betalen. En dat we dit volhouden  totdat er verandering komt…. Zou kunnen effectief zijn, en goed voor het klimaat en onze gezondheid!

Of leven we toch liever op onze knieën, dan rechtop te sterven?

Directe democratie.

De omslag naar een betere en rechtvaardigere wereld zal pas mogelijk zijn als de burgers zelf de wetten schrijven. We moeten af van politieke partijen en evolueren naar een echte volksdemocratie waarbij onze afgevaardigden uitgeloot worden. Het zou goedkoper, efficiënter en beter zijn! 

Mondiale regering.

De meeste grote problemen des tijd zijn mondiaal: ongelijkheid, het neoliberalisme, klimaat, eerlijkere belastingen, migratie, internationale conflicten, enz.

De mensheid primeert op naties. Globale problemen vergen een globale aanpak. En daarom heb ik al een paar keer gepleit voor een mondiaal parlement en regering.

In dit parlement krijgt ieder land een aantal zetels in functie van zijn bevolkingsgrootte en oppervlakte. Er wordt gestemd met gewone of gekwalificeerdere meerderheden. Geen enkel land heeft privileges zoals een vetorecht. We leven in de 21e eeuw en veto’s zijn helemaal niet democratisch

¨Ill it is to abandon honor and integrity in exchange for injustice and greed. ¨

Gezegde van de Vikingen.

#Challenges  #Citizen participation  #Democracy  #Free markets  #French revolution  #Gov. Michel1  #Political parties  #World

Volgend artikel op 14/06/2024:

100 kaarsjes!

Halt aan ‘hoe rijker, hoe minder belastingen’!             

Halt aan ‘hoe rijker, hoe minder belastingen’!              1177 561 Lhoëst Jean

Droom van een betere wereld voor iedereen. Een wereld met veel minder borstklopperij en meer solidariteit. Waar we beseffen dat we allen dezelfde anderen zijn. Waar we samen, met respect voor ieders eigenheid plezier maken. Waar het welzijn van allen primeert op de extreme rijkdom van enkelen.

Zoiets moet mogelijk zijn als we ons verstand boven onze buikgevoelens plaatsen. Als we stoppen met de rijken rijker en de armen armer te maken. Als we het marktfundamentalisme omvormen tot een wijze en vooral rechtvaardige markt.

Dit is ook wat Ingrid Robeyns voor ogen had in haar boek ‘Limitarisme’.

Wat is hier zoal voor nodig?

Rechtvaardig belastingsysteem.

Zoals zovele anderen pleit ook Ingrid voor een rechtvaardiger belastingsysteem waarin de sterkste schouders de zwaarste lasten dragen om de ongelijkheidskloof minder gapend te maken. En begrotingstekorten te dichten.

Vermogens en vermogensinkomsten moeten eindelijk belast worden op een eerlijke en progressieve manier. Zodat belastingen op arbeid verminderd kunnen worden. En er voldoende middelen zijn voor een vooruitstrevend sociaal beleid om armoede en uitsluiting een kordate stop toe te roepen. Iedereen zou er wel bij varen, incluis de superrijken!

Een groot draagvlak voor rechtvaardige belastingen.

Heel wat anderen zijn het eens zijn met haar.

Zo wenst ruim 80% van de publieke opinie meer fiscale rechtvaardigheid.

Schoors drukte het kernachtig uit: ‘‘Een euro is een fucking euro. Belast elke euro op een gelijkaardige manier, of die nu uit vermogen of arbeid voortkomt.

Ook sommige wereldwijd bekende persoonlijkheden laten zich niet onbetuigd: Biden, Obama, paus Franciscus, Noam Chomsky, Oxfam, enz.

Internationale instellingen raken meer en meer overtuigd. De OESO en de Hoge Raad voor Financiën pleiten al langer voor een takshift van arbeid naar vermogenswinsten.

Zelfs de rijken roepen op hen correcter te belasten: Patriotic MillionairesTaxmenow, Millionaires for Humanity en rijke individuen zoals Abigail Disney of Marlene Engelhorn.  Zelfs de Financial Times pleit voor eerlijker belastingen.

Tenslotte hebben onlangs bijna 300 miljonairs, economen en politieke vertegenwoordigers uit vele landen in een open brief de G-20 staatshoofden opgeroepen tot een nieuwe internationale overeenkomst over vermogensbelasting om te ‘voorkomen dat extreme rijkdom onze collectieve toekomst blijft aantasten

Trouwens het is ook geen radicaal nieuw idee. De ‘trente glorieuses’ na WO II werden gefinancierd met torenhoge belastingtarieven.

Winkelhieren, belastinghieren.

Om de ‘race to the bottom’ qua belastingen enigszins af te zwakken moeten we bedrijven belasten in functie van de omzet gerealiseerd in ieder land.

Stel dat een bedrijf wereldwijd een netto winst (uitgekeerd en/of ingehouden) maakt van 1 miljard op een omzet van 20 miljard waarvan 750 miljoen (3.75%) gerealiseerd in België. Dan zal 3.75% van haar wereldwijde winst (=37.5 miljoen ) belast worden aan het tarief van de Belgische vennootschapsbelasting.

Bedrag dat ze in hun land van gekozen domicilie  kunnen recupereren van de daar betaalde belastingen mits ze kunnen aantonen dat ze wereldwijd minstens 20% belastingen hebben betaald.

Belastingen betalen op de inkomsten die men haalt uit een land lijkt me logisch omdat om die inkomsten te halen men beroep moet doen op klanten en (publieke) diensten van dat land.

Bovendien zou het de schande dat mensen op zoek naar betere levensomstandigheden ophokplicht krijgen, maar dat kapitalen lustig naar de fiscaal gunstigste plekjes kunnen vluchten, wat minder hemeltergend maken!

De vervuiler betaalt.

Terwijl de modale burger (terecht) beboet wordt voor het achterlaten van een leeg blikje, mag de rijke burger zwaar met belastinggeld gesubsidieerd rondvliegen in zijn privé-jet zonder een jota te betalen voor de troep die hij achterlaat. Hoelang blijven wij zulke anomalieën nog dulden?

Dringend nood aan een progressieve ‘vervuiler betaald’ belasting op de uitstoot van allerlei gassen en andere troep, door om het even wie, burgers of bedrijven. Een heffing zonder uitzonderingen en achterdeurtjes. Opbrengst kan dienen om de gewone burgers die niet verantwoordelijk zijn voor de verloedering van ons leefmilieu te helpen de klimaat- en energie transitie te maken (bijvoorbeeld om de isolatie van hun bescheiden woningen te betalen).

Verder moeten we stoppen met zwaar vervuilende industrieën en/of belasting ontduikende of ontwijkende bedrijven te subsidiëren.

Pak eindelijk de belastingfraude en -ontwijking aan.

Nog zo’n neoliberaal dogma: veel heisa maken over sociale fraude, maar zwijgen over wat echt belangrijk is, de miljardenhoge belastingfraude en – ontwijking.

De zweep en het vergrootglas voor sociale fraude, de fluwelen handschoen en de blinddoek voor belastingfraude en – ontwijking door bedrijven en welgestelden.

Om tot een meer rechtvaardige wereld te komen waar het welzijn van iedereen primeert, zullen we kordaat moeten optreden tegen elke vorm van diefstal van gemeenschapsgeld, om het even of de dief een kleine of grote garnaal is.

Ik hoop dat ik ooit niet meer zulke beschamende commentaren in de buitenlandse pers moet lezen als deze uit de Volkskrant (Nederland): ‘De fraudeobsessie in dit land (België) concentreert zich op de mensen die het minst bezitten en de minste mogelijkheden tot verweer hebben.

Herziening erf- en schenkingsrecht.

Op het zelfde ogenblik ergens op de wereld worden twee kinderen geboren. Eentje badend in de miljarden, de andere krijsend van honger. Wie van deze kinderen is verantwoordelijk voor zijn lot? Wat is de verdienste van deze kinderen in hun rijkdom of armoede? Strook dit enorme verschil bij de start met een gelijke kansen beleid? Hoe valt zoiets te rijmen met het getoeter van een zich ‘superieur’ wanende ‘me, myself and I’ beschaving?

Warren Buffet, zelfs geen modale burger, zei hieromtrent: ‘Het is mijn overtuiging dat de overdracht van rijkdom binnen dynastieën niet gunstig is voor de samenleving’.

Daarom ben ik akkoord met de voorstanders van een begrenzing van de intergenerationele overdracht van rijkdom. Boven een bepaald bedrag moet haast alles weg belast worden, i. e . teruggegeven worden aan de samenleving waaruit het is ontsproten.

Ben ook voorstander van Picketty’s voorstel om iedere jongere op een bepaalde leeftijd een startkapitaal te geven om een beter gelijke kansen beleid te ondersteunen. En zoiets zou de innovatie zeker ten goede komen!

Is zoiets mogelijk?

Ik denk het wel, maar het zal nog heel veel tijd vergen. En vooral, we zullen anders moeten aankijken tegen democratie en mondiaal bestuur. Voer voor mijn volgend artikel.

#Challenges  #Climate change  #Good governance  #Taxes

Volgend artikel op 24/05/2024:

Op naar een nieuwe wereldorde.