Burgers verenig u voor een nieuwe wereld!

Burgers verenig u voor een nieuwe wereld!

Burgers verenig u voor een nieuwe wereld! 1104 1383 Lhoëst Jean

Het is tijd voor een paradigma­shift: van een slaapwandelende maatschappij, gefocust op profijt, concurrentie en consumptie, naar een toekomstvaardige samenleving, die voorrang geeft aan investeringen, samenwerking en welzijn.

Dirk Holemans

Inderdaad, de democratie en de overheid moeten terug grip krijgen op de situatie en het marktfundamentalisme aan banden leggen. De economie moet ten dienste staan van de maatschappij, en niet van een paar happy few.

Maar hoe aan zo’n omslag beginnen?

Het verbaast me telkens opnieuw hoe passief mensen blijven tegenover het onrecht dat hun wordt aangedaan. Waarom laten ze zich gedwee ketenen en uitpersen door de economische machtshebbers die de wetten schrijven en fiscaal helemaal niet naar vermogen bijdragen aan de beschaving.

Zou het toch waar zijn dat we banger zijn van revolutie dan van onderdrukking, zoals Phia Ménard, een Franse toneelschrijver het ooit kernachtig verwoordde?

Een nieuwe Franse Revolutie?

Een nieuwe Franse Revolutie zou voor zulke omslag kunnen zorgen. Alleen ben ik tegen elk geweld. Geweld is een zwakte-aanbod.

De Franse Revolutie, geïnspireerd door de Verlichting wist het Ancien Régime omver te werpen. Intussen zijn we geëvolueerd van een Ancien régime naar een régime d’Enfer, het marktfundamentalisme.

De absolute macht ging over van de koning naar de ‘markt’. De happy few (macht en geld) vervelden van aristocraten in plutocraten (en oligarchen). De ‘wees braaf’ verhaaltjes van de kerk werden vervangen door die van de politiek. En het volk… bleef geketend en moet werken en consumeren om de kassa’s van de economische machthebbers te spijzen.

Er is duidelijk nood aan een nieuwe golf van Verlichting die het régime d’Enfer in vraag stelt en volop pleit voor vooruitgang en een régime humain!

Verandering via de politiek?

Van de politiek moeten we geen soelaas verwachten. Zoals eerder reeds beschreven, leven we immers in een centocratie. De politiek rijdt voor de economische belangen en voor hun eigen belangen. Ze spelen de rol van de kerk in het Ancien Régime. Ze houden de massa’s koest en leiden ze af van de echte problemen met allerlei ‘oorlogjes’ omtrent identiteit, cultuur, stammen, zondebokken enz. In plaats van mensen te verenigen, verdelen ze de mensen. En zo vallen de burgers in een poel van verdeeldheid en haat, tot groot jolijt van de echte machtshebbers!         

Neem nu bijvoorbeeld de grootste Belgische agitator, BDZ en zijn N-VA. In de regering Michel I dwingt de N-VA een niet gefinancierde belastingverlaging voor de bedrijven en rijkeren af. Gevolg, een fameuze begrotingskrater die we jaar na jaar moeten torsen. In hun verkiezingsprogramma staat nu te lezen dat ze de begrotingstekorten willen afbouwen door besparingen in de sociale zekerheid. Een voorbeeld van archislecht en asociaal beleid. Transfers van de armen naar de rijken. Schandalig. Wie stopt deze transfers aub?

Terloops,een vraagje aan Bartje. Hoe gaat het ‘confederalisme’, i.e. nog meer versnippering en ministerkes, iets waar de overgrote meerderheid van de bevolking niet van wakker ligt ons helpen naar meer fiscale rechtvaardigheid aub? Een shift van belastingen op arbeid naar belastingen op vermogen en vermogenswinsten, iets waar de grote meerderheid van de burgers wel achterstaat! Hoe?

Burgers, wordt wakker en verenig u!

Verandering zal vanuit de maatschappij moeten gebeuren. Burgers moeten wakker worden, hun verstand gebruiken (cfr I. Kant) en zich massaal verenigen om echte veranderingen af te dwingen. Kom uit je fauteuil en doe iets!

Met betogen hier en daar, petities, open brieven, proteststemmen, enz. zal het niet lukken. Temeer daar deze uitingen van protest meestal veel te klein zijn en in verspreidde slagorde gebeuren. De enen komen op tegen dit, de anderen tegen dat. Maar we zullen allen moeten opkomen tegen wat ons echt onderdrukt, het economische systeem!

Zoiets kan vreedzaam. Met burgerlijke ongehoorzaamheid of, wellicht nog efficiënter, met een staking van onze bankkaarten. Stel dat we onze bankkaarten bijvoorbeeld nog slechts zouden gebruiken voor de echt nodige uitgaven. Of niet meer voor aankopen bij bedrijven  die een verkeerd beleid voeren  of geen belastingen betalen. En dat we dit volhouden  totdat er verandering komt…. Zou kunnen effectief zijn, en goed voor het klimaat en onze gezondheid!

Of leven we toch liever op onze knieën, dan rechtop te sterven?

Directe democratie.

De omslag naar een betere en rechtvaardigere wereld zal pas mogelijk zijn als de burgers zelf de wetten schrijven. We moeten af van politieke partijen en evolueren naar een echte volksdemocratie waarbij onze afgevaardigden uitgeloot worden. Het zou goedkoper, efficiënter en beter zijn! 

Mondiale regering.

De meeste grote problemen des tijd zijn mondiaal: ongelijkheid, het neoliberalisme, klimaat, eerlijkere belastingen, migratie, internationale conflicten, enz.

De mensheid primeert op naties. Globale problemen vergen een globale aanpak. En daarom heb ik al een paar keer gepleit voor een mondiaal parlement en regering.

In dit parlement krijgt ieder land een aantal zetels in functie van zijn bevolkingsgrootte en oppervlakte. Er wordt gestemd met gewone of gekwalificeerdere meerderheden. Geen enkel land heeft privileges zoals een vetorecht. We leven in de 21e eeuw en veto’s zijn helemaal niet democratisch

¨Ill it is to abandon honor and integrity in exchange for injustice and greed. ¨

Gezegde van de Vikingen.

#Challenges  #Citizen participation  #Democracy  #Free markets  #French revolution  #Gov. Michel1  #Political parties  #World

Volgend artikel op 14/06/2024:

100 kaarsjes!