Monthly Archives :

maart 2024

België, een regeeronwillige democratie met een stemverbod!

België, een regeeronwillige democratie met een stemverbod! 2048 1442 Lhoëst Jean

Absurd? En toch is dit de werkelijkheid in ons Belgistan.

Naast de eerder reeds beschreven democratische zwakheden (N031, N094, N095), bevat onze democratie nog een aantal andere absurditeiten.

Zo kun je voor het federale parlement niet stemmen voor wie je wilt, willen sommige partijen niet regeren, worden belangrijke beslissingen soms ‘stoemelings’ genomen en worden nepverhaaltjes verteld om de democratie te ondermijnen.

In afwachting van een directe democratie met een uitgeloot parlement, zouden misschien toch al een aantal van deze democratische deficits opgelost moeten worden.

Een democratie met een stemverbod!

Het federale parlement en de regering zijn verantwoordelijk voor het ganse land en bevoegd voor belangrijke materies die ieder van ons aanbelangen. En een volksvertegenwoordiger vertegenwoordigt iedere burger, van Aarlen tot Oostende en niet alleen zijn eigen clanleden.

En toch wordt ons stemrecht beperkt. Een democratische grote systeemfout, die ik nog steeds niet begrijp.

Inderdaad, iemand in Aarlen mag niet stemmen op een Vlaamse partij zelfs als hij er van overtuigt is dat zij het land het beste zou besturen.  En omgekeerd uiteraard ook, iemand van Oostende voor een Waalse partij?

Dat zulke democratische absurditeiten mogelijk zijn in ons landje, zegt veel over het belabberde niveau van onze politici. Een bende wereldvreemde kleuters.

Belangrijke beslissingen zonder enige inspraak.

Steeds meer  beslissingen worden boven de hoofden van de burgers genomen zonder enige vorm van inspraak of zonder enige manier om onze afkeur uit te drukken.

Zo bestraffen we Rusland voor zijn inval in Oekraïne en besparen we moeite nog kosten om de Oekraïners te helpen. Tegelijkertijd geven we Israël een vrijgeleide om een genocide in Gaza aan te richten. In gans deze schandalige twee maten en gewichten politiek heeft de burger geen enkele inspraak. Is dit democratisch?

Ondanks ons grote begrotingstekort, beslissen we toch om meer uit te gaan geven aan wapens. We starten een nieuwe wapenwedloop ten gunste van de aandeelhouders van de wapenindustrie daar waar de NAVO al veel, veel meer uitgeeft dan Rusland en China te samen? Kan iemand me uitleggen waarom dat nodig is? Zijn we dan zoveel inefficiënter dan onze grote ‘rivalen’?

Zelfs in onze persoonlijke levenssfeer worden we beperkt in ons zelfbeschikkingsrecht door mensen die hun visie willen opdringen aan andersdenkenden. Neen nu het abortusdebat. Waar moeit de politiek zich toch mee? Laat iedereen toch vrij beslissen wat hij wil doen binnen de richtlijnen van de wetenschap. Iemand die geen abortus wil, kan niet verplicht worden tot abortus. Iemand die abortus wil na 16 weken bijvoorbeeld kan dit recht niet ontzegt worden. Laat de burger toch beslissen aub!!!

Regeringsschuwe verkozenen!

Typisch voor de Belgische democratie is dat het vaak lang, heel lang kan duren voor er eindelijk een federale regering gevormd is. Ego’s en veto’s zijn blijkbaar belangrijker dan goed bestuur!

Dit gebrek aan verantwoordelijkheidszin is schandalig en wraakroepend. Mensen gaan naar de stembus omdat ze snel een regering verwachten die bestuurt en keuzes maakt in het belang van iedereen.

En terwijl de regeringsonderhandelingen lopen, kunnen de parlementsleden rustig toekijken op dit circus en genieten van hun royale vergoedingen om niets te doen.

Aan dit circus moet dringend een einde komen. We kunnen hiervoor de hulp van de vrouwen inroepen zoals Kroll suggereerde in de cartoon hiernaast. Maar het kan ook vrouwvriendelijker, door regeringsschuwe parlementsleden als werkschuwe werklozen te behandelen! Iedereen gelijk voor de wet!

Een fabeltjeskrant democratie.

En de democratie is ook niet gediend met kleuter-politici die om de haverklap de democratie zelf ondermijnen met nepverhaaltjes. De soms gehoorde claim ‘de federale regering moet een Vlaamse meerderheid hebben’ behoort tot deze categorie. Deze loze bewering van sommige journalisten en politici is bullshit en totaal onwaar!

De Vivaldi regering is democratisch volledig legitiem met een meerderheid van 87 zetels op 150 in het parlement.

Ter info, Vlaanderen heeft de absolute meerderheid in het parlement (87 op 150) en kan dus wetten maken of kraken en zelfs een federale regering vormen, gesteund door alle Vlaamse partijen samen.  Niets belet hen dat. Waarop wachten ze? Is afbreken, klagen en de onwil compromissen te sluiten misschien lonender?

Trouwens Michel I was een federale regering met een Vlaamse meerderheid en het was meteen ook de slechtste regering in jaren!!!!

We need to talk!

Uit mijn laatste artikelen blijkt duidelijk dat de westerse democratieën een illusie zijn. We mogen gaan stemmen, maar daar stopt het dan. Als burger hebben we geen enkele inspraak in het beleid dat nog steeds door partijpolitieke en economische belangen gedicteerd wordt. Vandaar dat ik over centocratiën spreekt.

Politici, ‘We need to talk’.  Dringend!

#Democracy  #Good/bad practices  #Parliament  #Belgium

Paasvakantie.

Volgend artikel op 19/04/2024:

Kun je te rijk zijn?

Heeft het nog zin te gaan stemmen?

Heeft het nog zin te gaan stemmen? 406 546 Lhoëst Jean

Binnenkort moeten we weer naar de stembus. Maar waarom eigenlijk? Begrijp heel goed dat vele mensen zich daar vragen bij stellen als je ziet wat er in de praktijk gebeurd. In 2019 hebben maar liefst 17% van de burgers niet of blanco gestemd!!!!!

We kiezen ‘onze’ vertegenwoordigers in het bestuur van ons landje. Zou je dan niet verwachten dat deze rekening houden met de prioriteiten en wensen van de burgers? Maar dit is een utopie in onze tot ‘centocratie’ verworden democratie.

Opiniepeiling na opiniepeiling blijkt bijvoorbeeld dat de burger, aan beide kanten van de taalgrens,  een rechtvaardiger  fiscaal systeem wil, en echt niet wakker ligt van nog meer communautair gebeuzel? En wat gebeurt er in de praktijk? Precies het omgekeerde. Hoeft het dan te verwonderen dat het vertrouwen van de burger in de politiek wegebt? En velen zich dan maar laten misleiden door ‘ander en beter’?

Om de democratie terug geloofwaardiger te maken, moet de burger meer inspraak krijgen in het beleid van het land.

Een manier zou bijvoorbeeld kunnen zijn om de top prioriteiten van de burgers in dit land tot inzet van de verkiezingen te maken zodat de mensen eindelijk eens een duidelijker zicht zouden krijgen op hoe elke partij hun verzuchtingen concreet zou aanpakken.

Volksraadplegingen.

Om de top 5 prioriteiten van de burgers te kennen, wordt er om de twee jaar een officiële, uitgebreide en wetenschappelijk verantwoordde volksraapleging georganiseerd. Het doel moet zijn om op een zeer betrouwbare, objectieve manier te peilen naar de verwachtingen, bezorgdheden en prioriteiten van de burgers. Wat is nu echt belangrijk voor de burgers van ons land?

Actieplannen politieke partijen.

Eén jaar voor de verkiezingen, worden de laatst gekende top 5 prioriteiten van de Belgen aan alle partijen in het federale parlement voorgelegd. Met de vraag om voor iedere prioriteit zo concreet en volledig mogelijk uit te leggen wat ze zouden doen om het probleem/verwachting aan te pakken.

Voor iedere prioriteit geven ze 2 antwoorden. Eerst wat ze zouden doen als ze de volstrekte meerderheid in het parlement zouden hebben. Het is altijd interessant om te weten wat iemand zou doen moest hij/zij echt alles kunnen doen zonder rekening te houden met anderen. En tweedes, wat is het minimum waarvoor ze zouden vechten als ze in een coalitie deelnemen.

Te vage, misleidende of te algemene antwoorden worden niet weerhouden. Net zo min als voorstellen/maatregelen die ongrondwettelijk zijn of indruisen tegen de internationale rechtsorde of de mensenrechten.

Evaluatie actieplannen.

Elk voorstel wordt geanalyseerd op een neutrale, apolitieke wijze. De bedoeling is niet tot een waar­de­oor­deel  te komen omtrent het al of niet goed/slecht zijn van de voorgestelde maatregelen. Deze evaluatie is geen stemadvies.

Bedoeling is wel om de impact van elk voorstel na te gaan op diverse vlakken.

Zoals de impact op het welzijn van de diverse bevolkingsklassen: de top 25% rijksten, de 25% armsten, de twee kwartielen middenmoters alsook op de minderheden.

Economische impact: BNP, groei, winnaars en verliezers, zal het de ongelijkheid vergroten of verkleinen, enz..

Impact op de evolutie van de  VN duurzaamheidsindicatoren.

Impact (KT en LT) op milieu en klimaat.

Netto budgettaire impact (uitgaven, inkomsten, eventuele terugverdieneffecten, afgeleide en verdoken kosten, enz.).

Publicatie resultaten.

Zo’n drie maanden voor de verkiezingen krijgt iedere burger in zijn bus de brochure ‘Uw prioriteiten en de politiek.’ Met hierin op een uniforme manier en in een gemakkelijk te begrijpen taal de 5 topprioriteiten van de burgers met voor iedere prioriteit wat iedere partij voorstelt samen met de impact analyse van hun voorstellen.

De input in deze brochure van de politieke partijen is beperkt tot hun voorstellen. Het kan echt geen forum zijn voor allerhande andere beloftes en/of reclame. De burger moet op een bevattelijke wijze kunnen zien wat zijn stem zal betekenen. Deze brochure wordt ook voorgesteld via de bestaande TV kanalen.

Dit zal er toe leiden dat kiezers eindelijk met een betere kennis van zaken kunnen stemmen.

Post-evaluatie regeringsbeleid.

De bovenstaande brochure kan uiteraard ook gebruikt worden om een regering te beoordelen op haar beleid. En om na te gaan hoe geloofwaardig partijen zijn….

Verantwoordelijkheid proces.

Het hele hierboven beschreven proces van volksraadpleging tot publicatie van de brochure ‘Uw prioriteiten en de politiek’  zou moeten gebeuren door het Federale Planbureau in samenwerking met 5 universiteiten verspreid over het land.

Het geheel onder toezicht van een om de vier jaar opnieuw uitgeloot burgerpanel, in samenspraak met de middenveldorganisaties en experten, actief in de domeinen waarin de verkozen topprioriteiten vallen.

Het hele proces zou gefinancierd kunnen worden door (1) een  forse daling van de subsidies aan bestaande partijen, die meestal alleen aangewend worden voor polariserende partijpropaganda en desinformatie en (2) een vereenvoudiging van kafkaiaanse structuren (bijvoorbeeld één beheersmaatschappij voor de Brusselse ring in plaats van drie, één minister van klimaat in plaats van vier, enz.).

Een grote stap voorwaarts!

Ben er van overtuigd dat het hierboven vermelde proces al een hele stap voorwaarts zou zijn in het herstel van de geloofwaardigheid van de democratie.

Het grote voordeel van dit systeem zou in ieder geval zijn dat de kiezer beter geïnformeerd zou kunnen stemmen. Want nu stemmen veel te veel mensen tegen iets in plaats van voor iets. Zouden de minderbedeelden die de regering Michel I destijds in het zadel stemden, vermoed hebben dat dit ten koste van henzelf zou gaan ? Meer belastingen voor hen en minder voor de rijken, en dat het daar uitvloeiende begrotingstekort zou moeten gefinancierd worden door besparingen in de sociale zekerheid?

Het is hoogtijd dat politici stoppen met eindeloos lullen en kibbelen over dingen die er niet toe doen, en niks doen aan de dingen die de burger belangrijk vindt!  

#Citizen participation  #Democracy  #Good/bad practices  #Parliament  #Political parties

Volgend artikel op 22/03/2024:

België, een regeeronwillige democratie met een stemverbod!