Diversity

Denk als een rebel.

Denk als een rebel. 2048 1294 Lhoëst Jean

Onlangs las ik een heel goed boek, ‘Rebel ideas’, van Matthew Syed. De kern van zijn heel sterk onderbouwd betoog:

diversiteit is de sleutel tot succes, tot vooruitgang.

Onlangs zagen we hier nog een mooi voorbeeld van. Het anti-coronavaccin dat we nu ingespoten krijgen is een ontwikkeling van Turkse immigranten in Duitsland!!!!

 

Een kleine bloemlezing uit zijn boek.

‘Groepen die verschillende gezichtspunten in zich verenigen hebben een groot en vaak beslissend voordeel.’

‘Een door McKinsey uitgevoerde analyse van bedrijven in Duitsland en Groot-Brittannië heeft uitgewezen dat het rendement op het eigen vermogen 66 procent hoger was bij firma’s waarvan de diversiteit van de uitvoerende teams qua geslacht en etniciteit tot het hoogste kwartiel behoorden dan voor firma’s die in dat opzicht binnen het laagste kwartiel vielen. Voor de Verenigde Staten was dit 100 procent hoger.’

‘Het is een cultuur waarin mensen niet bang zijn om te zeggen wat ze denken; ze moeten dat juist doen. Zoals Dalio het verwoordt in een interview met de psycholoog Adam Grant: ‘De grootste tragedie van de mensheid is ons onvermogen om weloverwogen meningsverschillen aan te gaan om dichter bij de waarheid te komen.’’

‘In december 2017 werden de resultaten gepubliceerd van een onderzoek naar bedrijven in de Fortune 500-lijst: 43 procent bleek te zijn opgericht of mede opgericht door immigranten of kinderen van immigranten. In de top 35 van die lijst was dat percentage zelfs nog hoger: 57 procent. Deze bedrijven, variërend van de techindustrie tot de detailhandel en van financiën tot het verzekeringswezen, waren samen goed voor een jaaromzet van 5,3 biljoen dollar en boden wereldwijd werk aan 12,1 miljoen mensen.’

‘De mate van groei in de toekomst zal worden bepaald door degenen die de categorieën waarin we de wereld hebben onderverdeeld weten te ontstijgen, door degenen die over de mentale flexibiliteit beschikken om bruggen tussen domeinen te slaan, door degenen die zich bewust zijn van de muren die we hebben opgetrokken tussen de verschillende disciplines en gedachtepakhuizen en die deze muren niet beschouwen als onwrikbaar, maar als verplaatsbaar, breekbaar zelfs.’

‘Culturen die nieuwe ideeën aanmoedigen, die andersdenkenden koesteren en die krachtige netwerken hebben waarbinnen ruimte is voor rebelse ideeën, kunnen sneller innoveren dan culturen die zich laten beperken en afremmen door intellectuele conformiteit.’

‘Hoe meer mensen zich in hun gedachtepakhuizen terugtrokken, hoe meer ze geneigd waren nieuwe ideeën niet als mogelijkheden te beschouwen maar als bedreigingen.’

‘In de geschiedenis zien we dit patroon telkens terugkeren. Tijden waarin de barrières tussen mensen worden geslecht, waarin wezenlijke interactie mogelijk wordt, zijn tijden die bruisen van innovatie.’

‘Diversiteit is niet slechts het element dat de collectieve intelligentie van menselijke groepen stimuleert, maar ook het onzichtbare element dat de unieke evolutionaire ontwikkeling van de mensensoort heeft gestimuleerd. Het is, in de woorden van Henrich, het geheim van ons succes.’

‘Diversiteit is het element dat ons kan helpen onze meest nijpende problemen op te lossen, van klimaatverandering tot armoede, het kan ons helpen los te breken uit echokamers die onze wereld vertekenen.’

‘Eigenlijk is diversiteit de verborgen motor van de mensheid.’

Veel stof tot nadenken…..

 

De werking van diversiteit in beeld.

 

Het bovenstaande schema, geïnspireerd door plaatjes uit het boek, toont de kracht van diversiteit in één oogopslag.

Zoals Matthew het zegt, in heterogene groepen zitten mensen “met andere visies en perspectieven, wat tot kruisbestuiving leidt, tot ruimte voor andere ideeën, tot een verbreding van inzicht. Dat zijn de kenmerken van collectieve intelligentie: zo kan een geheel meer worden dan de som der delen.”

Het boek staat boordevol onderzoeksresultaten en voorbeelden die deze stelling kracht bijzetten.

 

Wat geldt voor teams geld ook voor ieder individu….

Als je je beperkt tot gelijkgezinden en tot één informatiebron, zal je je blik en intelligentie niet echt verruimen. De kans om te vervallen in het veroordelen zonder te oordelen, zo typisch voor echokamers, is dan veel groter.

Als je daarentegen andersdenkenden – politiek, etnisch, cultureel, religieus, enz – koestert, zal je een veel ruimer en correcter beeld van de realiteit krijgen en dus intelligenter worden.

Voor mij is het overstijgen van verschillen de bron van rijkdom, letterlijk en figuurlijk. Daarom dat ik heel bewust contact zoek met anderen van Walen over vrouwen en moslims tot overtuigde nationalisten. Hoe groter het verschil, hoe plezanter: uitdagender en verrijkender.

Vandaar ook dat ik dagelijks drie kranten lees (De Standaard, De Morgen en Le Soir) en naar twee TV journaals kijkt, het Journaal op VRT en le JT op RTBF.

Goed voor mijn talenkennis: verrijkend. Soms een andere blik op dezelfde onderwerpen: nuancering. Soms andere onderwerpen: verruimend.

En het leert je dat we allen meestal wakker liggen van dezelfde dingen; gezondheid, sociaal economische toestand, relaties,  geluk…. Ondanks het polariserend gepalaver van onze kleuter-politici uit particratisch eigenbelang.

 

De maatschappij: collectief dommer?

Spijtig genoeg gaat de maatschappelijke evolutie vandaag de dag meer en meer richting collectieve verdomming….

Overal rukt het nationalisme op. Zich opsluiten in zijn eigen stam, zijn eigen echokamer….. staat uiteraard haaks op diversiteit! Alhoewel dit in de geschiedenis keer op keer een doodlopend (vaak zelf letterlijk!) straatje blijkt te zijn, net omwille van die collectieve verdomming.

Mensen met afwijkende meningen worden genadeloos afgemaakt. Neem nu bijvoorbeeld het lot van JL Bouchez, een beetje een rebel in de Belgische politiek. Nochtans vond ik zijn voorstel in de zomer 2020 om het publiek maken van het akkoord tussen NVA en PS heel goed.  Zo konden we eindelijk eens zien wat partijen onderling bedisselen en zien dat dit heel dikwijls fors afwijkt van wat de burger eigenlijk verwacht… Wie ligt er, behalve sommige politici zelf, bijvoorbeeld wakker van nog meer postjes?

Bye the way, niet alleen hebben we in ons mini-landje veel, veel te veel ministers, maar ieder ministerke heeft dan nog eens, anders dan in Nederland bijvoorbeeld, zijn eigen hofhouding (kabinet). Ze wantrouwen immers hun eigen ministeries, uit angst dat die afwijkende meningen zouden hebben…. Een bubbel van gelijkgezinden vinden ze leuker en makkelijker met alle gevolgen van dien….

Eigenlijk zou Matthew ‘s boek verplichte literatuur moeten zijn voor iedere politicus….

Want ik geloof niet dat de meeste politici dom zijn. Maar door zichzelf op te sluiten in hun beperkte partijbubbel worden ze dommer, meer en meer wereldvreemd en beginnen ze meer en meer te wauwelen…

Het circus van de afgelopen regeringsvormingen was daar nogmaals een perfecte illustratie van.

 

#Diversity      #Beyourself       #Cooperation           #Nationalism            #Good/bad practices     #political parties   #Good governance

Pensez comme un rebelle.

Pensez comme un rebelle. 2048 1294 Lhoëst Jean

Récemment j’ai lu un très bon livre, “Rebel ideas”, de Matthew Syed. Au cœur de sa très forte argumentation:

la diversité est la clé du succès, du progrès.

Récemment nous en avons vu encore un bon exemple. Le vaccin anti-corona qui nous est actuellement injecté est un développement des immigrés turcs en Allemagne !!!!

 

Une petite anthologie de son livre.

“Les groupes qui combinent différents points de vue ont un avantage considérable et souvent décisif.”

« Une analyse McKinsey des entreprises en Allemagne et en Grande-Bretagne a révélé que le rendement des capitaux propres était de 66% plus élevé pour les entreprises dont la diversité des équipes opérationnelles se situait dans le quartile le plus élevé en termes de sexe et d’ethnicité que les entreprises opérant à cet égard dans le quartile le plus bas. Pour les États-Unis, c’était 100% plus élevé. ”

«C’est une culture où les gens n’ont pas peur de dire ce qu’ils pensent; ils doivent même faire exactement cela. Comme l’a dit Dalio dans une interview avec le psychologue Adam Grant, “La plus grande tragédie de l’humanité est notre incapacité à s’engager dans des désaccords délibérés pour se rapprocher de la vérité.”

« En décembre 2017, les résultats d’une enquête sur les entreprises du classement Fortune 500 ont été publiés: 43% ont été fondés ou cofondés par des immigrants ou des enfants d’immigrants. Dans le top 35 de cette liste, ce pourcentage était encore plus élevé: 57%. Ces entreprises, allant de la technologie au commerce de détail et de la finance à l’assurance, ont combiné des ventes annuelles de 5,3 billions de dollars et employaient 12,1 millions de personnes dans le monde. ”

Le taux de croissance dans le futur sera déterminé par ceux qui transcendent les catégories dans lesquelles nous avons divisé le monde, par ceux qui ont la flexibilité mentale de construire des ponts entre les domaines, par ceux qui sont conscients des murs que nous avons construit entre les différentes disciplines et entrepôts de pensée et qui ne considèrent pas ces murs comme immobiles, mais comme mobiles, cassables même.

“Les cultures qui encouragent de nouvelles idées, qui encouragent les dissidents, et qui ont des réseaux puissants qui laissent place aux idées rebelles, peuvent innover plus rapidement que les cultures qui se laissent contraindre et freiner par la conformité intellectuelle.”

“Plus les gens se retiraient dans leurs bulles, plus ils étaient susceptibles de voir les nouvelles idées non pas comme des opportunités mais comme des menaces.”

«Nous voyons ce modèle se reproduire à travers l’histoire. Les moments où les barrières entre les personnes sont brisées, où une véritable interaction devient possible, sont des moments qui bourdonnent d’innovation. ”

«La diversité n’est pas seulement l’élément qui stimule l’intelligence collective des groupes humains, mais aussi l’élément invisible qui a stimulé le développement évolutif unique de l’espèce humaine. C’est, selon les mots de Henrich, le secret de notre succès. ”

“La diversité est l’élément qui peut nous aider à résoudre nos problèmes les plus urgents, du changement climatique à la pauvreté, elle peut nous aider à nous libérer des chambres d’écho qui déforment notre monde.”

“En fait, la diversité est le moteur caché de l’humanité.”

Beaucoup de matière à réflexion…

 

L’effet de la diversité en image.

 

Le schéma ci-dessus, inspiré des images du livre, montre en un coup d’œil le pouvoir de la diversité.

Comme le dit Matthew, des groupes hétérogènes contiennent des personnes «avec des visions et des perspectives différentes, ce qui conduit à une pollinisation croisée, à un espace pour d’autres idées, à un élargissement de la perception. Telles sont les caractéristiques de l’intelligence collective: de cette manière, un tout peut devenir plus que la somme de ses parties. »

Le livre regorge de résultats de recherche et d’exemples qui soutiennent cette affirmation.

 

Ce qui s’applique aux équipes s’applique également à chaque individu….

Si vous vous limitez à des personnes partageant les mêmes idées et à une seule source d’information, vous n’élargirez pas vraiment vos perspectives ni votre intelligence. La probabilité de tomber en jugement sans jugement, si typique des chambres d’écho, est beaucoup plus grande

D’un autre côté, si vous nourrissez des dissidents – politiques, ethniques, culturels, religieux, etc. – vous obtiendrez une vision beaucoup plus large et plus correcte de la réalité et deviendrez ainsi plus intelligent.

Pour moi, transcender les différences est la source de la richesse, au propre comme au figuré. C’est pourquoi je cherche consciemment le contact avec d’autres, des Wallons aux nationalistes convaincus en passant par les femmes et les musulmans. Plus la différence est grande, plus c’est amusant: plus stimulant et enrichissant.

C’est pourquoi je lis trois journaux par jour (De Standaard, De Morgen et Le Soir) et regarde deux journaux télévisés, le Journaal sur VRT et le JT sur RTBF.

Bon pour mes compétences linguistiques: enrichissant. Parfois un regard différent sur les mêmes sujets: nuance. Parfois autres sujets: élargissement.

Et cela vous apprend que la plupart du temps, nous dormons tous sur les mêmes choses; santé, situation socio-économique, relations, bonheur… malgré la palabre polarisante de nos politiciens pour leur propres intérêts.

 

Société: collectivement plus stupide?

Malheureusement, l’évolution sociétale évolue aujourd’hui de plus en plus vers la stupidité collective….

Le nationalisme progresse partout. S’enfermer dans sa propre tribu, sa propre chambre d’écho… .. est bien sûr en pure contradiction avec la diversité! Bien que dans l’histoire ceci se révèle chaque fois  être une impasse (souvent même littéralement!), précisément à cause de cette stupidité collective.

Les personnes ayant des opinions dissidentes sont tuées sans pitié. Prenez le sort de JL Bouchez, par exemple, un peu le rebelle dans la politique belge. Pourtant sa proposition dans l’été 2020 de rendre public l’accord entre la N-VA et le PS était très bonne. De cette façon, nous pourrions enfin voir ce que les partis négocient entre eux et voir que cela s’écarte souvent considérablement de ce que le public attend réellement … Qui, à part les politiciens eux-mêmes se préoccupent par exemple  de plus de « postjes »?

Bye the way, non seulement nous avons beaucoup, beaucoup trop de ministres dans notre beau pays, mais chaque excellence tient en plus fort a sa propre cour de fidèles (cabinet), contrairement aux Pays-Bas par exemple.

Ils se méfient de leur propre ministère, de peur d’avoir des opinions dissidentes…. Ils trouvent une bulle de personnes partageant les mêmes idées plus amusante et plus facile, avec toutes ses conséquences….

En fait, le livre de Matthew devrait être une lecture obligatoire pour tout politicien….

En effet, je ne crois pas que la plupart des politiciens soient stupides, mais en s’enfermant dans leur bulle de parti limité, ils deviennent de plus en plus bêtes, de plus en plus déphasés et ils commencent à baratiner de plus en plus …

Le cirque des formations gouvernementales récentes en est une autre parfaite illustration.

 

 

#Diversity      #Beyourself       #Cooperation           #Nationalism            #Good/bad practices     #political parties   #Good governance