Heeft het nog zin te gaan stemmen?

Heeft het nog zin te gaan stemmen?

Heeft het nog zin te gaan stemmen? 406 546 Lhoëst Jean

Binnenkort moeten we weer naar de stembus. Maar waarom eigenlijk? Begrijp heel goed dat vele mensen zich daar vragen bij stellen als je ziet wat er in de praktijk gebeurd. In 2019 hebben maar liefst 17% van de burgers niet of blanco gestemd!!!!!

We kiezen ‘onze’ vertegenwoordigers in het bestuur van ons landje. Zou je dan niet verwachten dat deze rekening houden met de prioriteiten en wensen van de burgers? Maar dit is een utopie in onze tot ‘centocratie’ verworden democratie.

Opiniepeiling na opiniepeiling blijkt bijvoorbeeld dat de burger, aan beide kanten van de taalgrens,  een rechtvaardiger  fiscaal systeem wil, en echt niet wakker ligt van nog meer communautair gebeuzel? En wat gebeurt er in de praktijk? Precies het omgekeerde. Hoeft het dan te verwonderen dat het vertrouwen van de burger in de politiek wegebt? En velen zich dan maar laten misleiden door ‘ander en beter’?

Om de democratie terug geloofwaardiger te maken, moet de burger meer inspraak krijgen in het beleid van het land.

Een manier zou bijvoorbeeld kunnen zijn om de top prioriteiten van de burgers in dit land tot inzet van de verkiezingen te maken zodat de mensen eindelijk eens een duidelijker zicht zouden krijgen op hoe elke partij hun verzuchtingen concreet zou aanpakken.

Volksraadplegingen.

Om de top 5 prioriteiten van de burgers te kennen, wordt er om de twee jaar een officiële, uitgebreide en wetenschappelijk verantwoordde volksraapleging georganiseerd. Het doel moet zijn om op een zeer betrouwbare, objectieve manier te peilen naar de verwachtingen, bezorgdheden en prioriteiten van de burgers. Wat is nu echt belangrijk voor de burgers van ons land?

Actieplannen politieke partijen.

Eén jaar voor de verkiezingen, worden de laatst gekende top 5 prioriteiten van de Belgen aan alle partijen in het federale parlement voorgelegd. Met de vraag om voor iedere prioriteit zo concreet en volledig mogelijk uit te leggen wat ze zouden doen om het probleem/verwachting aan te pakken.

Voor iedere prioriteit geven ze 2 antwoorden. Eerst wat ze zouden doen als ze de volstrekte meerderheid in het parlement zouden hebben. Het is altijd interessant om te weten wat iemand zou doen moest hij/zij echt alles kunnen doen zonder rekening te houden met anderen. En tweedes, wat is het minimum waarvoor ze zouden vechten als ze in een coalitie deelnemen.

Te vage, misleidende of te algemene antwoorden worden niet weerhouden. Net zo min als voorstellen/maatregelen die ongrondwettelijk zijn of indruisen tegen de internationale rechtsorde of de mensenrechten.

Evaluatie actieplannen.

Elk voorstel wordt geanalyseerd op een neutrale, apolitieke wijze. De bedoeling is niet tot een waar­de­oor­deel  te komen omtrent het al of niet goed/slecht zijn van de voorgestelde maatregelen. Deze evaluatie is geen stemadvies.

Bedoeling is wel om de impact van elk voorstel na te gaan op diverse vlakken.

Zoals de impact op het welzijn van de diverse bevolkingsklassen: de top 25% rijksten, de 25% armsten, de twee kwartielen middenmoters alsook op de minderheden.

Economische impact: BNP, groei, winnaars en verliezers, zal het de ongelijkheid vergroten of verkleinen, enz..

Impact op de evolutie van de  VN duurzaamheidsindicatoren.

Impact (KT en LT) op milieu en klimaat.

Netto budgettaire impact (uitgaven, inkomsten, eventuele terugverdieneffecten, afgeleide en verdoken kosten, enz.).

Publicatie resultaten.

Zo’n drie maanden voor de verkiezingen krijgt iedere burger in zijn bus de brochure ‘Uw prioriteiten en de politiek.’ Met hierin op een uniforme manier en in een gemakkelijk te begrijpen taal de 5 topprioriteiten van de burgers met voor iedere prioriteit wat iedere partij voorstelt samen met de impact analyse van hun voorstellen.

De input in deze brochure van de politieke partijen is beperkt tot hun voorstellen. Het kan echt geen forum zijn voor allerhande andere beloftes en/of reclame. De burger moet op een bevattelijke wijze kunnen zien wat zijn stem zal betekenen. Deze brochure wordt ook voorgesteld via de bestaande TV kanalen.

Dit zal er toe leiden dat kiezers eindelijk met een betere kennis van zaken kunnen stemmen.

Post-evaluatie regeringsbeleid.

De bovenstaande brochure kan uiteraard ook gebruikt worden om een regering te beoordelen op haar beleid. En om na te gaan hoe geloofwaardig partijen zijn….

Verantwoordelijkheid proces.

Het hele hierboven beschreven proces van volksraadpleging tot publicatie van de brochure ‘Uw prioriteiten en de politiek’  zou moeten gebeuren door het Federale Planbureau in samenwerking met 5 universiteiten verspreid over het land.

Het geheel onder toezicht van een om de vier jaar opnieuw uitgeloot burgerpanel, in samenspraak met de middenveldorganisaties en experten, actief in de domeinen waarin de verkozen topprioriteiten vallen.

Het hele proces zou gefinancierd kunnen worden door (1) een  forse daling van de subsidies aan bestaande partijen, die meestal alleen aangewend worden voor polariserende partijpropaganda en desinformatie en (2) een vereenvoudiging van kafkaiaanse structuren (bijvoorbeeld één beheersmaatschappij voor de Brusselse ring in plaats van drie, één minister van klimaat in plaats van vier, enz.).

Een grote stap voorwaarts!

Ben er van overtuigd dat het hierboven vermelde proces al een hele stap voorwaarts zou zijn in het herstel van de geloofwaardigheid van de democratie.

Het grote voordeel van dit systeem zou in ieder geval zijn dat de kiezer beter geïnformeerd zou kunnen stemmen. Want nu stemmen veel te veel mensen tegen iets in plaats van voor iets. Zouden de minderbedeelden die de regering Michel I destijds in het zadel stemden, vermoed hebben dat dit ten koste van henzelf zou gaan ? Meer belastingen voor hen en minder voor de rijken, en dat het daar uitvloeiende begrotingstekort zou moeten gefinancierd worden door besparingen in de sociale zekerheid?

Het is hoogtijd dat politici stoppen met eindeloos lullen en kibbelen over dingen die er niet toe doen, en niks doen aan de dingen die de burger belangrijk vindt!  

#Citizen participation  #Democracy  #Good/bad practices  #Parliament  #Political parties

Volgend artikel op 22/03/2024:

België, een regeeronwillige democratie met een stemverbod!